[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนประมงอาสา จังหวัดเชียงราย 


จำนวนประมงอาสา ตั้งแต่ ปี 2554-2561              
ลำดับที่ อำเภอ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1 เวียงเชียงรุ้ง 1   2     5 3 3
2 เชียงแสน 1   3       3  
3 เทิง 2 2 2       1  
4 ป่าแดด 6             1
5 พาน 2 2 9       3  
6 แม่จัน 4 2         3 3
7 ขุนตาล           5 2 4
8 เวียงแก่น 3         5   1
9 เวียงชัย 1 1 1       1 1
10 ดอยหลวง           5   3
11 พญาเม็งราย     2   30   2 2
12 เมืองเชียงราย   3       8 3 3
13 แม่สรวย 1 1 3       3 3
14 แม่สาย   3 1     2 3 3
15 แม่ลาว                
16 แม่ฟ้าหลวง                
17 เชียงของ     2 30     3 3
18 เวียงป่าเป้า                
รวมทั้งหมด 21 14 25 30 30 30 30 30