การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง


การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง