ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  • [2023-01-27] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) [2023-01-27] ประมงอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ (อ.ร้องกวาง) [2023-01-27] ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ (อ.สูงเม่น) [2023-01-27] เข้าร่วมประชุมการเตรียมวามพร้อมในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2023-01-27] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ [2023-01-27] ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ [2023-01-26] ประมงอำเภอเมืองแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวทางในการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง [2023-01-24] ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป [2023-01-19]  ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง(กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) [2023-01-19] อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mobel)

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019