ขอแจ้งเตือน เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว

เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง ปี 2563 [2020-01-10 ] ขอแจ้งเตือน เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว [2019-12-09 ] ขอเชิญชวนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 [2019-09-13 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 [2018-09-18 ] ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดีเด่น (ภาคเหนือ) สาขา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดีเด่น [2018-09-18 ] จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [2018-03-28 ] ระดมความคิดสมาชิกแปลงใหญ่ปลาน้ำจืดเสริมประสิทธิภาพการจัดการแปลง [2018-03-05 ] โครงการสัมพันธ์ผู้นำเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรประจำปี 2561 [2018-02-28 ] จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด [2018-02-28 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ [2018-02-28 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ  [2018-02-27 ] รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ [2018-02-27 ]  ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบ้านโคก [2018-02-23 ] ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก บ้านโคก [2018-02-22 ] ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สัการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ [2018-02-22 ] ร่วมกิจกรรมในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ [2018-02-22 ] ตรวจสอบและทำการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ [2018-02-22 ] หน่วยงานบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ และอาหารทะเลสด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ให้กับผู้บริโภค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้ [2018-02-13 ] รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. [2018-02-04 ]  รายงานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 2/2560 [2018-02-03 ]  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 [2018-01-15 ] ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนภัยการเลี้ยงปลาในฤดูหนาว [2017-11-08 ] ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560 [2017-09-05 ] ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-08-28 ] หน่วยบริการเคลื่อนที่ (เฉพาะกิจ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [2017-08-22 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ [2017-08-09 ] ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  [2017-08-08 ] ผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้ไปแจ้งผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ [2017-06-04 ] งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561 [2017-05-02 ] จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล [2017-04-28 ]

ขอแจ้งเตือน เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว 

 เผยเเพร่: 2017-04-28  |  อ่าน: 358 ครั้ง

 

นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งเตือน
เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในฤดูหนาว
โดยในช่วงระยะนี้จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน  ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียด อ่อนแอ
ความต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหารทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงนี้เกษตรกรต้องหมั่นสังเกต ดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง  เพื่อป้องกันปลาเป็นโรคและตาย สำหรับแนวทางการป้องกันการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เกษตรกรต้องวางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม  งดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว หากจำเป็น
ต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรปล่อยในอัตราที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ  หากเลี้ยงในบ่อดิน ควรมีบ่อพักน้ำไว้ในฟาร์ม ในช่วงที่
อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำที่เลี้ยง โดยผสมวิตามินซี ในอาหารในอัตราร้อยละ
๑ – ๒ ของน้ำหนักอาหาร (อัตราวิตามินซี ๑-๒ ขีด/อาหาร ๑๐ กก.) ให้สัตว์น้ำสัปดาห์ละ ๕ – ๗ วัน ในช่วงอุณหภูมิลดลง ปรับลดการให้ปริมาณอาหารลงร้อยละ ๑๐ –๑๕ และในกรณีน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสียให้ใช้เกลือ
อัตราส่วน ๑๐๐ – ๒๐๐ กก./ไร่ สาดทั่วบริเวณบ่อและที่มีก๊าชผุดขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้อาหาร
โดยให้อาหารในช่วงแดดออก  คือช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวอุณหภูมิอากาศเริ่มสูง
และน้ำในบ่อเลี้ยงอุ่นขึ้น  ส่งผลให้ปลากินอาหารได้ดียิ่งขึ้น  การเลี้ยงกบ  ควรใส่ฟางข้างลงในบ่อที่เลี้ยง
เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่น ให้แก่กบในช่วงกบจำศีล  ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปลาตายที่เกิดจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน  ให้ใช้เครื่องอุปกรณ์ตีน้ำในบ่อมีการหมุนเวียนและเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่
หรือเครื่องตีน้ำ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศและในน้ำ  ตลอดจนการผสมผสานอุณหภูมิ
น้ำชั้นบน และล่างให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน  หากพบปลาหรือสัตว์น้ำตาย ให้ดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัด
โดยการฝังกลบหรือเผาทันที