โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (งบเงินกู้ ปี พ.ศ. 2565)


โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (งบเงินกู้ ปี พ.ศ. 2565)