สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เตือนภัยพิบัติด้านการประมงจากพายุโซนร้อน "คมปาซุ" [2021-10-15 ] กรมประมงได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฏกระทรวง กำหนดให้ซากสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 [2021-10-15 ] ประชาสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  [2021-10-15 ] เปิดตัว Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”  [2021-10-15 ] เปิดรับสมัครแล้ว... โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง [2021-10-07 ] ประมงจังหวัดนครพนม นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลาเผาะในกระชัง ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม [2021-10-01 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำสงคราม [2021-09-29 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกันเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564  [2021-09-29 ] เรื่อง ขอประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. 7421-2561 มกษ.7434-2562 และ มกษ.7436-2563 และขอแจ้งเวียนเอกสารคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานดังกล่าว [2021-09-21 ] เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [2021-09-17 ]

สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |  อ่าน: 57 ครั้ง


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และหน่วยงานกรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2564 ณ หนองบึงหล่ม ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 500,030 ตัว ซึ่งประกอบด้วยปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาบึก 30 ตัว ปลาแก้มช้ำ 10,000 ตัว ปลากระแห 50,000 ตัว และปลาตะเพียน 440,000 ตัว โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลดงขวาง ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้เป็นจำนวนมาก