วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 15.06 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-19 ] วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2021-02-19 ] วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาวประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำบ้านหนองกุงคำไฮ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแวงคำ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำบ้านหนองผือน้อยพัฒนา [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะกรรมการประมงหมู่บ้านบ้านกุดจิก หมู่ที 1  [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด [2021-02-19 ] มอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งศูนย์ฯหลัก และศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2021-02-18 ] ดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการพระราชดําริฯ โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-02-18 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายวิศรุต ศิริพรกิตติ (นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง [2021-02-18 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-17 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)  [2021-02-17 ] วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุรัสกร แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายวิศรุต ศิริพรกิตติ (นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลสถิติการทำประมง [2021-02-17 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง มอบปัจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้  [2021-02-17 ] จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง สัตว์น้ำจืด ประจำปี 2564 [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง [2021-02-16 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ [2021-02-16 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ส่งมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนงบดำเนินงานเพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 [2021-02-16 ] วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  [2021-02-11 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-02-10 ] วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) [2021-02-09 ]

วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 15.06 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมง  

 เผยเเพร่: 2021-02-09  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 15.06 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมง จับกุมผู้ต้องหาทำการประมงโดยใช้เครื่องมือข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อในร่องน้ำลำน้ำพองในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตท้องที่บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตาม พรก.การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 63 บทกำหนดโทษตามมาตรา 143 โทษปรับตั้งแต่ 10,000 -1,000,000 บาท จึงจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 รายและของกลางยอขันช่อพร้อมงาก้นถุง จำนวน 2 ปากและอวนกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำความยาวประมาณ 150 เมตรจำนวน 1 ผืนส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนเมือง อ.โนนสังเพื่อดำเนินคดีและขอให้พนักงานสอบสวนตามจับกุมผู้ต้องหาอีก 1 รายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป