วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-19 ] วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2021-02-19 ] วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาวประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำบ้านหนองกุงคำไฮ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนบ้านหนองแวงคำ [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำบ้านหนองผือน้อยพัฒนา [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะกรรมการประมงหมู่บ้านบ้านกุดจิก หมู่ที 1  [2021-02-19 ] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด [2021-02-19 ] มอบปัจจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งศูนย์ฯหลัก และศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2021-02-18 ] ดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการพระราชดําริฯ โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-02-18 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายวิศรุต ศิริพรกิตติ (นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง [2021-02-18 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-17 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 [2021-02-17 ] วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี (หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)  [2021-02-17 ] วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวบุรัสกร แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายวิศรุต ศิริพรกิตติ (นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร) และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ออกพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลสถิติการทำประมง [2021-02-17 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง มอบปัจัยสนับสนุนเพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้  [2021-02-17 ] จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง สัตว์น้ำจืด ประจำปี 2564 [2021-02-17 ] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง [2021-02-16 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ [2021-02-16 ] วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ส่งมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนงบดำเนินงานเพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง ปีงบประมาณ 2564 [2021-02-16 ] วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  [2021-02-11 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2021-02-10 ] วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-02-10 ] วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง) [2021-02-09 ]

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  

 เผยเเพร่: 2021-02-09  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวบุรัสกร แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู