วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง

ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 [2021-01-11 ] งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [2021-01-11 ] วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ [2021-01-11 ] วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2021-01-05 ] วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  [2020-12-29 ] วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-12-29 ] วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  [2020-12-29 ] วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางถนอมขวัญ  นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  [2020-12-25 ] วันที่ 24 ธันวาคม เวลา 15.06 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์นำกำลังเจ้าหน้าที่ประมง  [2020-12-25 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-12-24 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสมจิตร พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-12-24 ] วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-12-24 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง [2020-12-24 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง [2020-12-24 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)  [2020-12-24 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา  [2020-12-24 ] วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และนางสาวบุรัสกร แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  [2020-12-22 ] วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง  [2020-12-22 ] วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา  [2020-12-21 ] วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นาวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วย นางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด [2020-12-18 ] วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชการประมง(พรก.)  [2020-12-18 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา  [2020-12-18 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง พร้อมด้วย นายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชการประมง(พรก.)  [2020-12-18 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-12-18 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายประหยัด ยือยาว ประมงอำเภอเมืองฯ [2020-12-17 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ [2020-12-17 ] วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-12-17 ] วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ  [2020-12-16 ]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง 

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นายวิทยา ประเสริฐสังข์ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมบูรณาการ กับนายปิฎก อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง พร้มเจ้าหน้าที่ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปํญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ(คทช) ปี 2564

2.สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา

3.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ(คทช) จำนวน 15 ราย

และในเวลา 13.00 น. ติดตามแยี่ยมเกษตรกรที่เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร ปี 2563 โดยได้สุ่มตรวจผลผลิตที่ยังเลี้ยงอยู่เพื่อรอจำหน่ายดังนี้

1.นางแก้ว โยธาคง เลี้ยงกบในกระชังบก ผลผลิตรวมประมาณ 95 กิโลกรัม คงเหลือกบ 50 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท รายได้ 5,000 บาท

2.นางดวงใจ น้อยฉิม เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ผลผลิตรวม 100 กิโลกรัม คงเหลือผลผลิต 50 กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 60 บาท รายได้ 3,000 บาท