วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวนา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล [2020-08-07 ] ภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-06 ] งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-08-06 ] วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย พายุซินลากู [2020-08-06 ] วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับและร่วมประชุม กับนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 [2020-08-05 ] วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-08-05 ] วันที่ 2 สิงหาคม 25563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้ำท่วม พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา  [2020-08-05 ] วันที่ 2 สิหาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายน้ำท่วม  [2020-08-05 ] วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-08-03 ] วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-20 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 - 23.00 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-20 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสถิตย์ คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสังพร้อมด้วย นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-17 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง  [2020-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯ [2020-07-17 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00 น. - 21.30 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-17 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง  [2020-07-16 ] นที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2020-07-16 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ [2020-07-16 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-16 ] วันทื่ 12 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา ประเสริสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง [2020-07-16 ] วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-13 ] วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563  [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.00 น. - 22.00 น. ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2563 [2020-07-13 ] นที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  [2020-07-13 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู [2020-07-13 ] รูปภาพการเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63 [2020-07-09 ] งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [2020-07-09 ]

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 

 เผยเเพร่: 2020-07-09  |  อ่าน: 28 ครั้ง

 

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

1.ผลการจัดทำและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.ผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ AIC

4.สรุปผลการดำเนินงานผู้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยาด้านการเกษตร

5.การดำเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์/GAP จังหวัดหนองบัวลำ๓ และมาตรการกำจัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จังหวัดหนองบัวลำภู

6.การดำเนินการของสหกรณ์โคนม การดำเนินการเรื่องข้าว และสรุปผลการดำเนินการ คทช.

7.การดำเนินงานด้านข้าว

8.การดำเนินงานด้านอ้อย

9.การดำเนินงานด้านเกษตรผสมผสาน ไม้ผล

10.การดำเนินงานเกี่ยวกับโคขุน

11.การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

12.การดำเนินงานด้านพืชผัก

13.การขับเคลื่อนโซล่าเซล

14.การขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4