A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 328

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรรบุญเรือง และเจ้าหน้าที่นางสาวดาพร หนันทะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน [2021-07-22 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting [2021-07-22 ] วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง [2021-07-22 ] วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมตรวจผลการดำเนินการขุดบ่อและสำรวจระดับในบ่อพร้อมให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรที่รับปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอโนนสัง [2021-07-22 ] วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ สรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  [2021-07-21 ] วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 [2021-07-20 ] วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติงานในเขตพระราชฐานด้านประมง ครั้งที่ 3/2564 [2021-07-20 ] วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงฤดูน้ำแดงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดหนองบัวลำภู [2021-07-19 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-07-17 ] วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น ร่วมประชุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบ Zoom meeting [2021-07-17 ] วันที่ 15 กรกฎาตม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาขีพประมง  [2021-07-16 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 [2021-07-15 ] วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  [2021-07-15 ] วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในช่วงฤดูน้ำแดง ประจำปี 2564 [2021-07-14 ] วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-07-14 ] วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมเป็นวิทยากร [2021-07-14 ] วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  [2021-07-14 ] วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง [2021-07-14 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง [2021-07-14 ] วันที่ 13 กรกาคม 2564 นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายถอดให้ความรู้ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  [2021-07-14 ] วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-07-14 ] วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจควบคุมการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  [2021-07-13 ] วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมือง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  [2021-07-12 ] วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม [2021-07-12 ] สมัครสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา  [2021-07-12 ] วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง และอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำฯ  [2021-07-12 ] วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) ครั้งที่ 4/2564 [2021-07-09 ] วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ ศรีร่องหอย นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง [2021-07-08 ] การเปิดเผยแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 [2021-07-07 ] งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [2021-07-07 ]

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: title_blog

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 465

 

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |  อ่าน: 60 ครั้ง