โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 651 ครั้ง

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

หลักการและเหตุผล
   
  เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทรงขอพระราชานุญาต
จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมถวาย และพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญ
พระนามาภิไธยย่อไว้ในตราสัญญลักษ์โครงการ
   
วัตถุประสงค์
   
  ๑. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
  ๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถ
ทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไปถึงการแก้ปัญหาร่วมกัน
   
 
...........................................