งานควบคุมการประมง

งานควบคุมการประมง 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 817 ครั้ง

 

กิจกรรมควบคุมการประมง

 

หลักการและเหตุผล
  ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะมนุษย์ ซึ่งได้จับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อ บริโภค สัตว์น้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่ มีความจำเป็นและ
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จนปัจจุบันนี้เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้การจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งจากแหล่งน้ำจืดและทะเล อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการทำการประมง
เกินศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ำ และอีกสาเหตุที่สำคัญคือ การทำการประมงด้วยวิธีไม่เหมาะสมก่อให้เกิดการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำเกินควร ไม่ว่าจะเป็นประเภทเครื่องมือทำการประมงและระยะเวลา
ทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นการจับสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า
   
วัตถุประสงค์
 เพื่อควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงให้เป็นไปตามกฏหมาย กติกาชุมชน และลดการกระทำผิด ตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำจืดถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
เพื่อป้องกันไม่ให้พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติถูกทำลายจนขาดความสมดุล และสูญพันธุ์ในที่สุด
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน ชุมชน ในลักษณะแหล่งอาหารโปรตีนประจำชุมชน
   
 
  ....................................................