โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 1,085 ครั้ง

 

โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง

หลักการและเหตุผล
   
  เนื่องด้วยกรมประมงมีศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดที่สามรถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง เพื่อขยายโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการประมง
อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรุปธรรมและเป็นระบบแก่เกษตรกรในระยะเวลาท่เหมาาะสมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้ง
ดำเนินการปรับปรุงศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดให้รองรับเกษตรกรในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ดังนั้น กรมประมงจึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงชุมชนด้านการประมง ให้เป็นเครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของหน่ายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกรให้ดำรงชีพให้เกิดความยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
   
วัตถุประสงค์
   
  ๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
  ๒. เป็นศูนย์เครือข่ายให้บริการความรู้เทคโนโลยีการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
  ๓. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ทั้งบุคลากรภาครัฐและปราชญ์ชาวบ้าน
   
 
   

..........................................