โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 985 ครั้ง

 

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล
  จาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงพบเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบปัญหาด้านโภชนาการ ร่างกาย
ไม่แข็งแรงและเจ็บป่วยได้ง่าย จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่ออาหารกลาางวันขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อใช้ผลผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดปัญหาทุพโภชนาการและพัฒนาเยาวชนให้ัมีสุขภาพทีดีขึ้นกรมประมง จึงได้ิริเริ่มดำเนินโครงการประมงในโรงเรียน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ปัจจุบันได้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
หลักการและเหตุผล
  จาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงพบเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบปัญหาด้านโภชนาการ ร่างกาย
ไม่แข็งแรงและเจ็บป่วยได้ง่าย จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่ออาหารกลาางวันขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และประมง เพื่อใช้ผลผลิตขึ้นในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เพื่อเป็นการลดปัญหาทุพโภชนาการและพัฒนาเยาวชนให้ัมีสุขภาพทีดีขึ้นกรมประมง จึงได้ิริเริ่มดำเนินโครงการประมงในโรงเรียน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ปัจจุบันได้ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
"แม่ฟ้าหลวง"สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมด้านการประมงถือเป็นกิจกรรมการผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้แก่ เด็ก เยาวชน และราษฎรรในชุมชน เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้่ในการประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนืไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในชุมชนด้วย
   
วัตถุประสงค์

   ๑.

เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเ็ป็นอาหารกลางวันและก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่วยสัตว์น้ำ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

 

   ๒.

เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งวิทยาการของหมุ่บ้าน โดยฝึกอบรมครูุให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาการประมง เพื่ีอให้สามารถนำความรู้
ไปถ่ายทอดให้ราษฎรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงปลา การแปรรูป การถนอมอาหารและหลักโภชนารการปลา รวมทั้งสร้างทัศนคติในการบริโภคที่ดีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี และเข้าใจหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างถูกต้อง

   ๓.

เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมาชน และราษฎรผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ และมีรายได้เสริมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  ๔.   เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่

 

๕.

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
   
............................................