โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 1,359 ครั้ง

 

โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง

หลักการและเหตุผล
                      การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการดำเนินรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ซึ่งบางครั้งกิจกรรมที่กำหนดให้ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกร เมื่อเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการดำเนินการมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมงและสำนักงบประมาณ กรมประมงจึงมอบหมายให้สำนักงานตรวจราชการกรมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการส่งเสริมด้านการประมง(พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ตั้งแต่ปีงบประมาน ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่พิจารณาดำเนินกิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรอย่างมีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่
 
วัตถุประสงค์  
                      เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง พัฒนาอาชีพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรสามารถผลิตสัตว์น้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน
   
   
 
   
   
 
   
                    
   
   
   
..........................................