กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 857 ครั้ง

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักการและเหตุผล
  ปีงบประมาณ 2553 กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมอยหมายให้สำนักงานประมงจังหวัด, ส่วนประมงกรุงเทพรับผิดชอบ
ในการให้คำแนะนำ ส่งเสริม และให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีการปรับปรุงฟาร์มให้เป้นไปตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย และมาตรฐาน SL, GAP, GAP ตาม มอษ.7401 - 2552 และ CoC (Trainer)
และให้ศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ศนฟ.)ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 โดยให้หน่วยงานในสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, สำนักวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล และสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ทำหน้าที่ตรวจประเมินฟาร์ม/ให้การรับรอง และตรวจติดตามฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ยกเว้นใบรับรองของมาตรฐาน GAP
ปลานิล, GAP กุ้งทะเล, CoC กุ้งทะเล, GAP กุ้งทะเล ตาม มอษ.7401 - 2552
 
 
   
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้สำนักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มในประเทศ SL, GAP, มอษ.7401 - 2552 และ CoC แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             2. เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนามาตรฐานฟาร์มและยื่นใบสมัครเพื่อขอตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของสำนักงานประมงจังหวัดในการส่งเสริมเกษตรกรในด้องมาตรฐานฟาร์ม