ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ฯ ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554

มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น [2019-07-01 ] กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ พ.ศ. 2559 [2019-07-01 ] คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  [2019-07-01 ] กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ.2561 [2019-07-01 ] ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ฯ ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 [2019-07-01 ] แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  [2019-07-01 ] การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ. 2558  [2019-07-01 ] กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561  [2019-07-01 ] แบบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 2  [2019-07-01 ] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561  [2019-07-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ฯ ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 

 เผยเเพร่: 2019-07-01  |  อ่าน: 108 ครั้ง