งบประมาณ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 118 ครั้ง

 

งบประมาณปี2563

ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ที่

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

1

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

503,000.00

 

2

พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

28,500.00

 

3

ธนาคารสินค้าเกษตร

สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

38,000.00

 

เงินอุดหนุน

87,500.00

 

4

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

พัฒนาฐาน ศพก. หลัก

7,000.00

 

พัฒนาเครือข่าย รายเก่า 5:1

28,000.00

 

Field day

-

 

ถ่ายทอด กษ 100 ราย

14,000.00

 

Sc

35,000.00

 

ประมงแห่งชาติ

-

 

คลินิกเกษตร

-

 

5

เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้

เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้

17,500.00

 

6

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

จ้างเหมาบริการ

104,400.00

 

บริหารสำนักงาน

164,400.00

 

สถิติ

10,700.00

 

กำกับดูแล สัตว์น้ำควบคุม

3,500.00

 

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด

-

 

7

ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

194,500.00

 

8

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

80,850.00

 

9

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

พัฒนาเกษตรอินทรีย์

14,100.00

 

ทฤษฎีใหม่

108,450.00

 

อบรมนักเรียน 30 ราย

-

 

ยกระดับ 3 ราย

-

 

10

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

15,900.00

 

11

บุคคลากรภาครัฐด้านการประมง

พนักงานราชการ

396,840.00

 

สมทบประกันฯ

19,480.00

 

ค่าเช่าบ้าน

64,500.00

 

12

พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ค่าไฟฟ้า

25,000.00

 

ค่าโทรศัพท์

6,000.00

 

สื่อสารโทรฯ

6,000.00

 

รวม

1,968,520.00