ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร 

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |  อ่าน: 266 ครั้ง


 

                        รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่ รายนาม  พุทธศักราช
1 นายวิสันต์  มีสวัสดิ์  2532 - 2537
2 นายวิเชียร เปล่งฉวี 2537 - 2540
3 นายวีรชัย  บุญรอด 2540 - 2543
4 นายธีรพล ลาภจิตร (รก) 2543 - 2544
5 นายนิมิตร อุดมสวัสดิ์ 2545 - 2545
6 นายทนง อิทธวิทยวาทย์ 2545 - 2546
7 นายสรุพร เกษเพชร 2546 - 2547
8 นายปรีชา ยามา 2547 - 2553
9 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล 2553 - 2559
10 นายประวิทย์ ละออบุตร 2559 - 2560
11 นางสุวรรณี สกุลทอง 2561 - 2561
12 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ 2562 - ปัจจุบัน

 

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์

ประมงจังหวัดสุรินทร์

(อำนวยการต้น)

044514590 / 0813694289