ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564

 • [2021-08-19] วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ.2564 และร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) [2021-08-11] วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักประมงจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2021-08-10] วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ [2021-07-16] ประชาสัมพันธ์ผู้ติดต่อในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 [2021-07-13] วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบปลาอาโรวาน่า [2021-07-08] Q&A เรื่องการนำเข้า - ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำมีชีวิตตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 [2021-06-28] กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานประจังหวัด) ( 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ) [2021-06-28] กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานประมง (สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่) ( 1 - 9 กรกฎาคม 2564 ) [2021-06-07] ไต้หวันแจ้งเปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากประเทศไทย [2021-05-07] ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564

  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำจืด ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปริมาณน้ำท่า และข้อมูลด้านการประมงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้า โดยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งยกเว้นการใช้บังคับกับกรณีทำการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

  1. การทำการประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธี การกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

                     2. การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน

  2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

  3. การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม

  4. การทำการประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน

  5. การทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

                      ตามมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม     ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนหรือระยะเวลาอื่นใดที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำตามที่อธิบดีประกาศกำหนด เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการทำการประมงและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นบรรดาที่อธิบดีกำหนด

  ตามมาตรา 138 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 หรือมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึง ห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใด  จะสูงกว่า