ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ 

 เผยเเพร่: 2019-08-14  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

หน้าที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ำที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

- รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อก่องตรวจการประมง

- ดูแล รักษา และซ่อมบำรุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย