พนักงานราชการ 

 เผยเเพร่: 2019-08-16  |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

นางสาวทัศนี  นบนอบ
นักวิชาการประมง
นางวรรณภรณ์  คนึงการ
นักวิชาการประมง
นางสาวมลฤดี  ศรีสดสุข
นักวิชาการประมง
ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสสรา  ศรีมหาดไทย
นักวิชาการประมง
นางสาวทิพย์เกสร  เสวกพรหม
นักวิชาการประมง
 
นายอิทธิ  โต๊ะหมาด
นักวิชาการประมง
 
นายกนกพุฒิ  คูบูรณ์
นักวิชาการประมง
นางสาวชุติมา  คลิ้งคลิบ
นักวิชาการประมง
นางสาวกิตติยา  รักษาชนม์
นักวิทยาศาสตร์
นายจักรพงษ์  พันธุศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศิริรัตน์  สาริกขพันธุ์
เจ้าพนักงานประมง
นางขวัญตา  ชูผึ้ง
เจ้าพนักงานประมง
นายจรูญ  คชินทร
เจ้าพนักงานประมง
นายพงศ์เทพ วังสะวิบูลณ์
เจ้าพนักงานประมง
นายปพิญชญา  ยิ่งดำนุ่น
เจ้าพนักงานประมง
นายรอหมาน  ระสุโส๊ะ
เจ้าพนักงานประมง
นายอรรถพล  แดงบรรจง
เจ้าพนักงานประมง
นางสาวสุธิดา  เทพอักษร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางวินา  สืบศักดิ์
ผู้ช่วยประมง
นางอรสา  กาหลง
ผู้ช่วยประมง
นางพรทิพา  พันธ์ทิพย์
ผู้ช่วยประมง
นางทัศนีย์  พลันการ
ผู้ช่วยประมง
นางบุรัสกร  คูบูรณ์
ผู้ช่วยประมง