จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้หลังประสบอุทกภัยปี 2563 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 1,000,000 ตัว

มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-08-23 ] กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก....  D M H T T A  [2021-07-15 ] มีลูกพันธุ์ปูทะเล (ปูขาว) จำหน่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เท่านั้น [2021-06-23 ] มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-06-09 ] กรมประมง พร้อมแล้ว shop ออนไลน์  [2021-06-09 ] ปูทะเล ศูนย์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ก็เลี้ยงได้  [2021-05-03 ] มีปลาตะเพียนขาว จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2564  [2021-04-28 ] กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ " [2021-04-23 ] มีลูกปูขาวพันธ์ทองหลางจำหน่าย ขนาด0.5 เซน ตัวละ3บาท พร้อมจำหน่าย เกษตรกร ท่านใด มีความประสงค์สั่งจองลูกพันธุ์ปุทะเล  [2021-04-16 ] เกษตรกร ดูงานเรื่องการเลี้ยงปูดำ [2021-04-09 ] ประชุมหารือ คณะกรรมการทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ฯ [2021-03-24 ] นำลูกพันธุ์ปูทะเลขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการคืน คง เพิ่ม เติมสัตว์น้ำ บริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมง ประจำปี 2564 ณ บริเวณป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ [2021-03-08 ] นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรม และนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กรมประมง ลงพื้นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมตรวจติดตามการปฎิบัติงาน ของหน่วยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [2021-03-08 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้หลังประสบอุทกภัยปี 2563 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 1,000,000 ตัว [2021-03-08 ] พันธุ์ปลากินพืช ในโครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตาร์พระราชา พัฒนาสู่ตำบลเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคัง ยังยืน [2021-02-04 ] มาทำความรู้จักกับ มกษ.7436 มาตรฐานจีเอพีตัวใหม่ที่จะมาแทนจีเอพีกรมประมง !!!! [2020-12-09 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากินพืช ปล่อยเลี้ยงบ่อสาธิต [2020-12-09 ] เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณณา ข้อดี - ข้อเสียการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD และมาตรการตรวจสอบ เพื่อรับฟังปัญหาการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD ของเกษตรกร [2020-11-25 ] ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นายประนอบ ปราบแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช [2020-11-17 ] เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  [2020-11-06 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. [2020-10-20 ] ประกาศเจตนารมณ์. " นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. [2020-10-20 ] มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะหมด  [2020-10-14 ] ทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการสอนการใช้โปรแกรมประยุกต์การซื้อ-ขายกุ้งทะเลระบบใหม่ ณ ศูนย์การจัดการเงินชุมชนบ้านบางสะพาน ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ [2020-10-14 ] เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2020-10-12 ] ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน  [2020-09-14 ] https://apdsouth.fisheries.go.th//shrim [2020-08-21 ] โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD) [2020-08-21 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ อนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ฝายคลองโคน ม.2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป  [2020-08-20 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงาน สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ และทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา  [2020-08-20 ]

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้หลังประสบอุทกภัยปี 2563 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 1,000,000 ตัว 

 เผยเเพร่: 2020-08-20  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับ กรมประมง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้หลังประสบอุทกภัยปี 2563 พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งได้กำหนดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ คลองชะอวด หน้าวัดศรีมาประสิทธิ์

ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรมประมง ร่วมปล่อย กับ นายกอบศักดิื เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ เจ้าหน้าที่ และประชาชน