มาแล้วๆ ถูกและดีมีอยู่ที่กรมประมง ใครที่ติดใจรอกินกุ้งทะเล ปลากะพงสดๆ คุณภาพดี เสริมโอเมก้า ส่งตรงจากฟาร์ม เชิญมาสั่งกันได้เลยค่ะ

มาทำความรู้จักกับ มกษ.7436 มาตรฐานจีเอพีตัวใหม่ที่จะมาแทนจีเอพีกรมประมง !!!! [2020-12-09 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากินพืช ปล่อยเลี้ยงบ่อสาธิต [2020-12-09 ] เข้าร่วมประชุมหารือพิจาณณา ข้อดี - ข้อเสียการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD และมาตรการตรวจสอบ เพื่อรับฟังปัญหาการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ APD ของเกษตรกร [2020-11-25 ] ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นายประนอบ ปราบแก้ว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช [2020-11-17 ] เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  [2020-11-06 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. [2020-10-20 ] ประกาศเจตนารมณ์. " นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. [2020-10-20 ] มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะหมด  [2020-10-14 ] ทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการสอนการใช้โปรแกรมประยุกต์การซื้อ-ขายกุ้งทะเลระบบใหม่ ณ ศูนย์การจัดการเงินชุมชนบ้านบางสะพาน ม.7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีฯ [2020-10-14 ] เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2020-10-12 ] ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่ปูทะเลบ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงปูในบ่อดิน  [2020-09-14 ] https://apdsouth.fisheries.go.th//shrim [2020-08-21 ] โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์นำ้ (APD) [2020-08-21 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ อนุเคราะห์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยลงสู่แหลงน้ำธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ฝายคลองโคน ม.2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป  [2020-08-20 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงาน สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ และทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา  [2020-08-20 ] นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ข้าราชการ ลูกจ้าง ของศูนย์ฯ ได้ร่วมต้อนรับ รมว .กษ. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นครศรีฯ ใน วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 14..30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2020-08-17 ] นายกอบศักดิิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงานพัฒนาแปลงทดสอบสาธิตของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2020-08-14 ] จัดอบรมสาธิตการแปรรูปวัตถุดิบแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ [2020-08-04 ] จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลา  [2020-08-03 ] สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563  [2020-07-29 ] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำ [2020-07-16 ] นาย.กอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เชิญตัวแทนคณะทำงานแก้ปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับเขตพื้นที่ ณ.ศูนย์พัฒนาการประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เช่น ชรก.สข.-นศ. สก.กุ้งลุ่มน้ำปากพนัง ตัวแทนบริษัทผู้ค้าปัจจัยและเจ้าหน้าที่ประมงในส่วนเกี่ยวข้อง [2020-07-15 ] #กรมประมง..ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบประจำปี 2563 โดยคณะผู้บริหารกรมประมง [2020-07-09 ] ประกาศกรมประมง  [2020-07-03 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมรา่ช [2020-07-01 ] กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้ [2020-06-23 ] ประชุมชี้แจ้งให้คณะกรรมการผู้เลี้ยงปูทะเลแปลงใหญ่ บ้านเนินหนองหงส์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนชี้แจงให้ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปูทะเล ให้ทราบและเข้าใจแผนพัฒนาธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและแปรรูป ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเล ในโครงการแปลงใหญ่  [2020-06-10 ] กรมประมงขยายระยะเวลาในการรับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ.นครศรีธรรมราช หมดเขต วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  [2020-06-05 ]  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [2020-06-03 ] พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  [2020-06-03 ]

มาแล้วๆ ถูกและดีมีอยู่ที่กรมประมง ใครที่ติดใจรอกินกุ้งทะเล ปลากะพงสดๆ คุณภาพดี เสริมโอเมก้า ส่งตรงจากฟาร์ม เชิญมาสั่งกันได้เลยค่ะ 

 เผยเเพร่: 2020-06-03  |  อ่าน: 284 ครั้ง

 

มาแล้วๆ ????????????
ถูกและดีมีอยู่ที่กรมประมง ??????????
ใครที่ติดใจรอกินกุ้งทะเล ปลากะพงสดๆ คุณภาพดี เสริมโอเมก้า ส่งตรงจากฟาร์ม เชิญมาสั่งกันได้เลยค่ะ
=======================
7 พฤษภาคม 63 ณ ลานโพธิ์ กรมประมง ??อย่ารีรอที่จะสั่ง เพราะของดีมีจำนวนจำกัด ??
????????????????????
ลองดูกันก่อนคะว่ามีสินค้ารูปแบบอะไรใหม่ๆมาขายบ้างน๊า เลื่อนๆ ลูบๆ จอสินค้าไหนโดนใจรีบกดคลิกสั่งจองได้เลยค่ะ????
*******************************
ร้าน คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ/ไอที ฟาร์ม
เวลารับสินค้า 08:30 ถึง 11:30 น. มีสินค้า ดังนี้
1. กุ้งลายเสือทอดกรอบ ปรุง3รส
ขนาด 15-20 ตัวต่อกล่อง ราคา 100 บาท
2. กุ้งกุลาดำลายเสือเกรดส่งออก แช่แข็ง
ขนาด 18-22 ตัวต่อก.ก. ราคา 350 บาท
3. กุ้งกุลาดำลายเสือ แช่แข็งเป็นตัว
ขนาด 30-35 ตัวต่อก.ก. ราคา 250 บาท
คลิกเลย ??
https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/store/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3/50
--------------------------------------------------------------
ร้าน wow กุ้งสด
ขายกุ้งขาวสด ขนาด 35-40 ตัว/ก.ก. ราคา 249 บาท
เวลารับสินค้า 10:00 ถึง 12:00 น.
คลิกเลย ??
https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/store/2f55707d4193dc27118a0f19a1985716/51 
ร้าน 88 ฟู๊ดส์ (ปลากะพงขาวแช่แข็ง)
เวลารับสินค้า 08:00 ถึง 15:00 น. มีรายการ ดังนี้
1. ปลากะพงทอดราดน้ำปลา พร้อมซอสราดปลาดทอด 2 ซอง
ขนาด 600-700 กรัม/ตัว ราคา 190 บาท
2. 1แถม1 เนื้อปลากะพงขาว (ครึ่งตัว) พร้อมซอสราดปลาทอด
ขนาด 280 กรัม/ชิ้น ราคา 149 บาท/ถุง
3. ปลากะพงขาวผ่าหลังไร้ก้าง
ขนาด 400-500 กรัม/ตัว ราคา 120 บาท
4. ปลากะพงขาวผ่าหลังไร้ก้าง (ใหญ่)
ขนาด 700-800 กรัม/ตัว ราคา 150 บาท
5. ปลากะพงขาวขอดเกล็ดควักไส้ดึงเหงือก
ขนาด 400-500 กรัม/ตัว ราคา 90 บาท
6. ปลากะพงขาวขอดเกล็ดควักไส้ดึงเหงือก (ใหญ่)
ขนาด 700-800 กรัม/ตัว ราคา 140 บาท
7. ปลากะพงขาวติดหนังหั่นชิ้น (หัวหางท้อง) 500 กรัม/ถุง
ขนาด 20-30 กรัม/ชิ้น ราคา 130 บาท/ถุง
8. ปลากะพงขาวแล่ไม่ติดหนัง (สเปคสายการบิน)
ขนาด 315-420 กรัม/ชิ้น ราคา 150 บาท/ถุง
9. เนื้อปลากะพงขาวหั่นชิ้นไร้ก้าง 200 กรัม/ถุง
ขนาด 38-45 กรัม/ชิ้น ราคา 90 บาท/ถุง
คลิกเลย ??
https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/store/66f041e16a60928b05a7e228a89c3799/80