กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ "

มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-08-23 ] กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก....  D M H T T A  [2021-07-15 ] มีลูกพันธุ์ปูทะเล (ปูขาว) จำหน่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เท่านั้น [2021-06-23 ] มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-06-09 ] กรมประมง พร้อมแล้ว shop ออนไลน์  [2021-06-09 ] ปูทะเล ศูนย์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ก็เลี้ยงได้  [2021-05-03 ] มีปลาตะเพียนขาว จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2564  [2021-04-28 ] กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ " [2021-04-23 ] มีลูกปูขาวพันธ์ทองหลางจำหน่าย ขนาด0.5 เซน ตัวละ3บาท พร้อมจำหน่าย เกษตรกร ท่านใด มีความประสงค์สั่งจองลูกพันธุ์ปุทะเล  [2021-04-16 ] เกษตรกร ดูงานเรื่องการเลี้ยงปูดำ [2021-04-09 ]

กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ " 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 183 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล “คืนปูสู่ธรรมชาติ” ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง และนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบพันธุ์ปูทะเล จำนวน 250,000 ตัว ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 11 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่ทะเลบางขุนเทียน หนุนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่

พื้นที่เขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่เดียวของกรุงเทพมหานครที่มีชายฝั่งทะเลที่มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร การปล่อยพันธุ์ปูทะเลในขนาดที่มีความเหมาะสมจะทำให้ปูที่ปล่อยมีอัตรารอดตายสูง อีกทั้งบริเวณจุดที่ทำการปล่อยยังจัดเป็นแหล่งวางไข่ที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกปูสามารถเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดความผูกพัน หวงแหน และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูทะเลที่ตนได้นำไปปล่อยไว้เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวกรมประมงได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด