ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |  อ่าน: 1,801 ครั้ง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563

 

 

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 401 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง  (รายละเอียด)

 หนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา
     ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด) 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2563

(ประกาศกรมประมง) (แบบฟอร์มขอรับทุน) 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง 
การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (รายละเอียด) 
 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 

 หนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง  
(รายละเอียด) 
    - ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 27 - 35
    - ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 47
    - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 6
    - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 3 - 4

 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การบัญขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  (รายละเอียด) 

 

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 96 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

เรื่อง รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

เรื่อง รับโอนข้าราชการ (รายละเอียด)

 

    แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอโอน (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)

   แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอโอน (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

 กำหนดการตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 (แบบแจ้งรายชื่องทันตกรรม) 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ของกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง  
(รายละเอียด) 
    - ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 24 - 27 
    - ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 
    - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 2 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศ หรือต่างประเทศ (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขัน 
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 19 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง (รายระเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1143 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด 
(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) ประเภทอำนวยการระดับต้น
(รายละเอียด)

    เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง

    เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 แบบประเมินบุคคล 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/9122 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ) (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1108 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)

       ใบสมัคร แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตาม ว 22 ปี 2540

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/1102 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน) (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว1087 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ) (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะมีอัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 26 ธันวาคม 2562 
ผู้สนใจและประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต  ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1005 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

     เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ สังกัดกรมประมง

     เอกสารแนบ 6 แบบฟอร์มแบบประเมินบุคคล 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 971 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รายละเอียด)

 

 หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 929 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 870 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ (รายละเอียด) 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง
สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)  (รายละเอียด)

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งบุคลากร ของกรมประมง (รายละเอียด) 

 คำอธิบายแผนพัฒนาบุคลากรกรมประมง(รายละเอียด)

คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(รายละเอียด)

แบบสำรวจเพื่อบริหารระบบพนักงานราชการสังกัดกรมประมง

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 (สำหรับสำนักงานประมงจังหวัด) (รายละเอียด)

 

 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือน
เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมประมง (รายละเอียด)

 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 704 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคล (เอกสารแนบ 2)

 แบบประเมินบุคคล (เอกสารแนบ 3)

 

 

 

 แบบฟอร์มท้ายระเบียบข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 (รายละเอียด) 

  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 

 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
(รายละเอียด)

 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานของกรมประมง 
(รายละเอียด)

  

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว674 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การให้ความเห็นกรณีข้าราชการในสังกัดขอโอนไปรับราชการส่วนราชการอื่น (รายละเอียด)

 

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว681 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจ้งปิดระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS) (รายละเอียด)

 

 การตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานราชการผู้มีสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2562 
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (รายละเอียด) 

 

 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
(รายละเอียด

 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง

 • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 คน(รายละเอียด)
 • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 จำนวน 30 คน(รายละเอียด)
 • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562 จำนวน 24 คน*(รายละเอียด)
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศ
  เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมงกำหนดการ(รายละเอียด)
 • *หมายเหตุ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เป็นไปตามที่ประกาศและเข้ารับการ
                 ฝึกอบรมตามกำหนดเวลาที่แจ้ง 
                 ส่วนรุ่นที่ 3 ยังมีโควต้าเหลืออยู่ 6 คน จะประกาศรายชื่อ
                 ที่แน่นอนอีกครั้งในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 
   
  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่ง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
   เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด) 
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
   ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง 
   (รายละเอียด) 
  • หนังสือกรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
   เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด)
    
  • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง 
   (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) (Download)
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
   และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (รายละเอียด)
  • หนังสือกรมประมง  ที่ กษ 0503.4/ว 509 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
   เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียด) 
  • การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 กษ 0503.6/ว478 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
   (แบบฟอร์มจำนงตรวจสุขภาพ) 
  • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ ว 504  ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง การคัดเลือก
   เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (รายละเอียด)
  • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 414 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
   ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
  • ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ
   ร้านอาหารกรมประมง (รายละเอียด) 
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก
   เพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
  • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
    ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
    ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
    ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 19
    ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1
    ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 9
    ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 4
    ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ลำดับที่ 2
   (รายละเอียด) 
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
   ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
   ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
  • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
   เพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม 
   ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ
  กรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของ
  กรมประมง (รายละเอียด)
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 5
   ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้
  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  ของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
  การคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
 • เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
  การคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมประมง 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
  การคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมประมง 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของ
  กรมประมง 
  (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมบตำแหน่งนักทรัพยากรปฏิบัติการของ
  กรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา
  แก่บุตรเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ประจำปี 2561 (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
  การประเมินความเหมาะสมบตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของ
  กรมประมง (รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
   ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 - 8 (รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 16 - 18
   ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 14
   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 
  (รายละเอียด) 
 • กรมประมงเรียกรายงานตัวและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้
   ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 15 
   ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ  ลำดับที่ 1 - 2 
   ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 3
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ลำดับที่ 6 - 7 
   ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ลำดับที่ 3
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 11 - 13 
  (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการ
  ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ
  ผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อข้าราชการ
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
  เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการประมง
  ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ และตำแหน่ง
  นิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
   (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน (รายละเอียด) 

       

     การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 
     หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล ที่ กษ 0503.7/ว 1156 
     วันที่ 13 ธันวาคม 2562     

     แบบฟอร์มรายงาน กกจ.1/63,   กกจ.2/63,
                                  กกจ.3/63,
 กกจ.3/63 ใบลงทะเบียนโครงการอบรมเกษตรกร

        ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
        รัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 
        (รายละเอียด) 

        ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับรัฐบาล
       ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (รายละเอียด) 

       ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
       ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (รายละเอียด) 

 

 

           กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การเจริญสติ
  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” ประจำงบประมาณ 2563
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การเจริญสติ
  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ” ประจำงบประมาณ 2563
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 
  ณ สวนพุทธธรรม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  (รายละเอียด)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตร “ชีวิตเบิกบาน 
  การงานเป็นสุขด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
  ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 
  ณ วัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท ซอย 101 กรุงเทพฯ
  (รายละเอียด)