สวัสดิการกรมประมง

สวัสดิการกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 549 ครั้ง

 

การตรวจสุขภาพ

กำหนดการตรวจสุขภาพเพื่อติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

“เจาะเลือด วัดความดันโลหิต”

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 10.30 น.

“ฟังผลตรวจ พบแพทย์ รับยา”

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ
1. ก่อนเจาะเลือด งดน้ำ - อาหาร 10 - 12 ชั่วโมง
2. นำสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพและบัตรเบิกจ่ายตรงมาด้วยทุกครั้ง
3. จะต้องสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปเบิก

กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองการเจ้าหน้าที่

 

โทร. 0 2579 5594 ภายใน 3420

สวัสดิการเงินกู้เอนกประสงค์
และเพื่อที่อยู่อาศัย

โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยและอเนกประสงค์

 

                                              

                               

                  1.  โคงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
                       เพิ่มวงเงินอเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
                       (ธนาคารกรุงไทย)

                       (รายละเอียด)
                                                ตัวอย่างหนังสือ

                  2.  การให้กู้เงิน "โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐอเนกประสงค์ 
                       (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก ธนาคารอาคาารสงเคราะห์)"
 
                       (รายละเอียด)                      
                                                ตัวอย่างหนังสือ 

สวัสดิการของบุคลากรกรมประมง

การจัดสวัสดิการกรมประมง

 1. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง (รายละเอียด)
 2. โครงการการส่งเสริมสุขภาพด้วยเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (รายละเอียด)
 3. โครงการส่งเสริมเสริมสุขภาพชมรมแอโรบิค (รายละเอียด)
 4. โครงการตรวจสุขภาพกรมประมง (รายละเอียด)
 5. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม (รายละเอียด)
 6. โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง
  ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
  ที่กำหนดเป็รสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     3.gif - 231 bytes  ข้อปฏิบัติขอผู้เอาประกันภัยกลุ่ม โครงการสว้สดิการประกันอุบัติเหตุ
          กลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ตามประกาศกระทรวงการคลังที่กำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (รายละเอียด)
     3.gif - 231 bytes  รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทำประกันกลุ่ม โครงการสวัสดิการประกันอุบัติเหตุ
          กลุ่มให้แก่เจ้าหน้าที่ กรมประมง  (รายละเอียด)
     3.gif - 231 bytes  แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เอาประกันภัยกลุ่มฯ  (รายละเอียด)
 7. การจัดพวงหรีด (ดอกไม้เคารพศพ) (หนังสือเวียนที่ กษ 0503.6/ว186) (รายละเอียด)

การแต่งกายชุดเครื่องแบบกรม
ประมง

การแต่งกายและเครื่องแบบของข้าราชการ

   การแต่งกายและเครื่องแบบของพนักงานราชการ

 • การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ภาพตัวอย่างการแต่งกายของพนักงานราชการ (รายละเอียด)

พระบรมราโชวาท

ภาพพระบรมราโชวาท พระดำรัส

                          พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

                       จักกรนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร (พระมหากษัตริย์ไทยรัชการที่ 9)

 

 

 

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

ปี 2559

มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 - หลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ประสบภัยพิบัติ

    มติที่ประชุม : อนุมัติวงเงินช่วยเหลือ ดังนี้
                      1. กรณีได้รับความเสียหายทั้งหลังคาเรือนวงเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 20,000 บาท
                      2. กรณีได้รับความเสียหายบางส่วน วงเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 บาท
                      3. กรณีได้รับความเสียหายตามประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติในพื้นที่กว้างจะพิจารณาเป็นครั้งๆไป

 

- ชมรมโยคะ ขออนุมัติใช้เงินกองทุนและขอใช้พื้นที่ห้องโถงชั้นล่างอาคารเอนกประสงค์ในการทำกิจกรรม

   มติที่ประชุม : อนุมัติ

 

- ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สวัสดิการ

  มติที่ประชุม : อนุมัติ

 

- การจัดพวงหรีด ดอกไม้เคารพศพ 

  มติที่ประชุม : ให้ประมงจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัด เป็นผู้แทนกรมประมง
                     ไปร่วมงานศพพร้อมทั้งนำพวงหรีด ดอกไม้เคารพศพ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
                     ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน