เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 558 ครั้ง


ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมวาระการประชุมในรูปแบบ PDF เพื่อใช้ในการนำเสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดวาระการประชุมเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมวาระการประชุมในรูปแบบ PDF เพื่อใช้ในการนำเสนอ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมดาวน์โหลดวาระการประชุมเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง