กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 2,388 ครั้ง

 

 • หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • มีหน้าที่รับผิดชอบ สรรหา จัดสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออกจากราชการ ปรับวุฒิเลื่อนตำแหน่ง บันทึกคำสั่งในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง ศึกษา วิเคราะห์และประมวลผลงบประมาณในการบริหารงานบุคคล ดำเนินขั้นตอนต่างๆ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง วินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.พ. กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
 •  
 • บุคลากรกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 •  
 •    
                                                                                                                             
   

                                                                                                    เผดิม  รอดอินทร์
                                                                                                                   หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

       
           
   
                                                                                          

                                                                              นางสาวอนงค์รัตน์ เศรษฐธรางกูร

                                                                               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  นางกชพร พรหมบริสุทธิ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

     
                                                                                        

                                                                                    นางสาวสุมลมาลย์  สุวรรณภูมิ

                                                                                    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  นายภูบาล ศิริอักษร

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     
                                                                                       

                                                                                          นายธนวัต เรือนเงิน 

                                                                                       บุคลากร (พนักงานราชการ)

  นางสาวสุภัสสรา เกื้อกาญจน์

  บุคลากร (พนักงานราชการ)

     

                                                                                    

                                                                                         นายอาทิตย์ ศิริวัฒนะตระกูล

                                                                                          บุคลากร (พนักงานราชการ)

  นางสาวจิราภรณ์  แสงสุวรรณ

  บุคลากร (พนักงานราชการ)

     
                                                                                           

                                                                                         นางสาวสุภาวดี ตรีภพศรีสกุล

                                                                                         บุคลากร (พนักงานราชการ)

   
     
                                                                                          
                                                                                        นายชาญยุทธ เวียนคานมาน  นายสรณพ จุ้ยพันธ์