หมายเลขโทรศํพท์

หมายเลขโทรศํพท์ 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 658 ครั้ง

 

ผู้อำนวยการกอง
 0 2562 0537, 08 1583 2991,  3315
Fax  0 2562 0536
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 0 2579 4530, 3312, 3318
Fax 0 2562 0536


กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
 0  2940 6557,  0 2561 3134,  3411,  3410,  3414   
Fax 0 2561 3134  
 manpower.m@personnel.mail.go.th


กลุ่มวินัย
 0 2940 6147, 3412, 3413
Fax 0 2561 3134
 discipline.d@personnel.mail.go.th


กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 0 2562 0547, 3313, 3314, 3317
Fax 0 2652 0536
 recruitment.r@personnel.mail.go.th


กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
 0 2562 0548, 4003, 3316
Fax 0 2562 0536

 registerdof.r@personnel.mail.go.th

 registerdof@hotmail.com


กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
 0 2579 5594, 4014, 4015
Fax 0 2579 5594
 welfare.w@personnel.mail.go.th

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
 3413
Fax 0 2651 3134