การพัฒนาบุคลากร 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


การฝึกอบรมบุคลกรกรมประมง จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล

     กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • โครงการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 11
  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 รอบเช้าเวลา 08.00 - 12.15 น. รอบบ่ายเวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  (หนังสือเชิญ) (ประกาศรายชื่อ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19/06/2562
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน
  หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  (รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 30/05/2562
   
 • ประกาศรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบคิดเพื่อการตัดสินใจให้ได้ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์
  (Effective decision-making)
  (รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 24/05/2562
   
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน
  หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
  (หนังสือเชิญส่วนกลาง)     (แบบตอบรับต่าง ๆ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 22/05/2562
   
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบคิดเพื่อการตัดสินใจให้ได้ผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์
  (Effective decision-making) 
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562
  (หนังสือเชิญ)   (แบบตอบรับ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 14/05/2562
   
 • โครงการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 7
  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  (ประกาศรายชื่อ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 30/04/2562
   
 • โครงการเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 5
  วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  (หนังสือเชิญ) (ประกาศรายชื่อ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 11/03/2562
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
  (รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 08/03/2562
   
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วย Infographic
  (หนังสือเชิญ)     (โควต้าผู้เข้ารับการฝึกอบรม)     (แบบตอบรับ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 05/03/2562

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมประมง
  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
  (หนังสือเชิญ)     (รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา)     (แบบตอบรับ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 01/03/2562
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 2
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  (รายชื่อผู้เข้ารับฟังบรรยาย) (รายชื่อผู้ประสานงาน)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 06/02/2562
   
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดกรมประมงเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 2
  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 29/01/2562
   
 • การรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 1
  วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 รอบบ่าย เวลา 12.30 - 16.45 น.
  ณ ห้องประชุม 421 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)
  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  1. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษฯ  ครั้งที่ 1 (รายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยาย) Update
  2. รายชื่อผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (รายชื่อผู้ประสานงานและรับลงทะเบียน) Update
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17/01/2562
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการด้านกาารประมงตามประราชกำหนด
  การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รุ่นที่ 1)  (รุ่นที่ 2)  (รุ่นที่ 3) 
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 04/01/2562
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ของบุคลากรในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 03/01/2562
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
  ในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 26/12/2561
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการด้านกาารประมงตามประราชกำหนด
  การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 25/12/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทระพยากรบุคคล : กรณีศึกษากรมชลประทาน
  หน่วยงานแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (รายชื่อผู้เข้าสัมมนา)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 09/11/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกัน
  หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
  (รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 08/11/2561
   
 • ขอเชฺิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทระพยากรบุคคล : กรณีศึกษากรมชลประทาน
  หน่วยงานแห่งการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น (รายละเอียด) (แบบตอบรับ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 06/11/2561
   
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็น
  ข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด) (แบบฟอร์มต่าง ๆ)
  (แผนที่โรงแรม)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 29/10/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ
  Marine Stewardship Council Fisheries Standard
  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19/10/2561
   
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานการบริหารจัดการการทำประมงตามหลักการของ
  Marine Stewardship Council Fisheries Standard
  (หนังสือเชิญบุคลากรกรมประมง)   (หนังสือเชิญบุคคลภายนอก)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17/10/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 3/08/2561
   
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  (หนังสือเชิญส่วนกลาง) (หนังสือเชิญส่วนภูมิภาค)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 23/07/2561
   
 • ขอเชิญข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป็น
  ข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (หนังสือเชิญส่วนกลาง) (หนังสือเชิญจังหวัด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 4/06/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 3 (รายละเอียด) (ประชาสัมพันธ์)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17/05/2561
   
 • ขอเชิญเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 3 (รายละเอียด) (หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 10/05/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนภูมิภาค)
  (รายละเอียด)
  หมายเหตุ ในการเข้ารับการฝึกอบรมขอให้แต่ละหน่วยงานเตรียม 1) ข้อมูลทางด้านการประมงในพื้นที่
  เช่น ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ฯลฯ  2) โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) นำมาเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 2/05/2561
   
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้นำกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ส่วนภูมิภาค)
  (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 27/04/2561
   
 • ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
  จากเดิมเปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 (รายละเอียด) (สมัครออนไลน์)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 20/04/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 4/04/2561
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที่ 2 (ส่วนกลาง) (ส่วนภูมิภาค)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 29/03/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี 2561 (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19/03/2561
   
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (รายละเอียด)
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 14/03/2561
   
 • ขอเชิญข้าราชการ (ที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559) ในตำแหน่ง
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประมงปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทาง
  การจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี 2561 (หนังสือเชิญส่วนกลาง) (หนังสือเชิญส่วนภูมิภาค) 
  ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 08/03/2561