Career Path กรมประมง

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) [2021-01-07 ] คำสั่งกรมประมง (ข้าราชการ) [2021-01-07 ] แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [2020-11-26 ] การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก [2020-11-03 ] คำสั่ง/ประกาศปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ [2020-05-15 ] ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-05-08 ] เอกสารประกอบการประชุม [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภททั่วไป  [2020-04-22 ] การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ [2020-04-22 ] โครงสร้างกรมประมง 2559 [2017-11-01 ] Career Path กรมประมง [2017-11-01 ] การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [2017-11-01 ] คำสั่ง/ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2017-11-01 ] รวมประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] รวมประกาศกรมประมง [2017-11-01 ] รวมคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2017-11-01 ] ระบบสารสนเทศพนักงานราชการ(DGEIS) [2017-11-01 ] ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0) [2017-11-01 ] โครงสร้างภายในกรมประมง 2562 ภายใต้กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 [2017-11-01 ]
อ่านทั้งหมด 

Career Path กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 1,033 ครั้ง

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 • หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว430 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง/ปฏิบัติงาน)) ระดับต้น และระดับสูง (รายละเอียด) 
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว429 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการประมง/ปฏิบัติงาน)) ระดับต้น และระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) 
  (รายละเอียด)

 

  LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 Laughing ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) 
ระดับต้น และระดับสูง

    1.1 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว534 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น และระดับสูง (Download)

      1.2 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 533 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)ระดับต้น และระดับสู (Download)

    1.3 ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559  เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) ระดับต้น และระดับสูง (Download)

              ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) 
ระดับต้น (Download)
              ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง)) 
ระดับสูง (Download)

 

                 LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing


Laughing ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) 
ระดับต้น (ยกเลิกแล้ว)

                                            

     1.1 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1702 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)

     1.2 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1703 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)

    1.3 ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น  (Download)

         - เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน  (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)

 

           LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 (ยกเลิกแล้ว)

 • เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  (Career Path) ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)  
        เอกสารแนบ 1 (คำสั่งกรมประมง ที่ 577/2556 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 เรื่อง คณะทำงานจัดเส้นทางความก้าวหน้า
  ในสายอาชีพ (Career Path) (รายละเอียด) 
        เอกสารแนบ 2 (คำสั่งกรมประมง ที่ 641/2556 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า
  ในสายอาชีพ (Career Path) เพิ่มเติม) (รายละเอียด)
        เอกสารแนบ 3 (เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
  ไปสู่การปฏิบัติ (ประชาพิจารณ์) (รายละเอียด)
        เอกสารแนบ 4 (สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (รายละเอียด)

 

การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
---------------------------------
 

หลักการและเหตุผล       

                   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรเพื่อแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของข้าราชการเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน และมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญ กำลังใจ และรักษาคนเก่งคนดีไว้ในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการปูทางสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าให้แก่หน่วยงานในระยะยาว ซึ่งการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเครื่องมือช่วยในการกำหนดความก้าวหน้าในการงาน ทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีเป้าหมาย และกำหนดหนทางไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย    เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร พนักงานจึงควรได้รับโอกาสให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ดังนั้น การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีจุดมุ่งหมายไปยังบุคลากรให้มีความตระหนักต่อความสนใจ คุณค่า จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน่วยงาน การวิเคราะห์เป้าหมายในอาชีพ และการกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพ สามารถจัดทำได้ทั้งเป็นแผนระยะสั้น (1 ปี/2 ปี) และแผนระยะยาว (5ปี/10 ปี)   
กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องกับสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกรมฯ มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้ข้าราชการเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาข้าราชการที่มีความสามารถให้อยู่กับกรมฯ ตลอดไป ซึ่งในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ข้อ 11 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Career Path ของทุกตำแหน่งให้ชัดเจนและประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
               ในการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและรองรับยุทธศาสตร์ในอนาคตของกรมประมง กองการเจ้าหน้าที่จึงจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของกรมประมงต่อไปกองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในภาคราชการ (สปร.) ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการดังนี้
               ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้แทนในแต่ละหน่วยงาน จำนวน 50 คน และ ผู้บริหารของกรมประมง จำนวน 20 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนาครั้งที่ 2
               ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2556 และ 1 สิงหาคม 2556 ผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนในแต่ละหน่วยงาน ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกันจัดทำทางเดินก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมประมง โดยมีการดำเนินการดังนี้
                       

 สรุปเส้นทางเดินในสายอาชีพของแต่ละตำแหน่งหลัก (Critical Jobs)
 สรุปหลักเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์ในการคัดสรร
 สรุปแนวทางในการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งหลัก
 สรุปตำแหน่งที่อิงกัน
 จัดทำข้อเสนอในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
              ครั้งที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 8 และ 28 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วยคณะทำงานในแต่ละหน่วยงาน ณ กรมประมงโดยแต่ละตำแหน่งมีการกำหนดกรอบการดำเนินการดังนี้

Laughing  สรุปผลกิจกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบการวางแผนทางเดินสายอาชีพปรับปรุงตามมติที่ประชุม 28 สิงหาคม 2556

  
                  ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่อไปกรมประมงเห็นควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกสานงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพก่อนเสนอ อ.ก.พ. กรมประมงพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป โดยมีกำหนดการจัดสัมมนา ใน วันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงกรุงเทพมหานคร

Laughing เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ไปสู่การปฏิบัติ (ประชาพิจารณ์) กรมประมง วันที่ 23 กันยายน 2556 (Download)
Laughing ติดตามรับชมเทปบันทึกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ไปสู่การปฏิบัติย้อนหลัง (รับชมเทปบันทึกการสัมมนา)
Laughing กรมประมงเปิดโอกาสให้ข้าราชการทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในสังกัดกรมประมง โดยร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การสรุปแนวทางและความพึงพอใจต่อการวางแผนทางเดินสายอาชีพของกรมประมง ได้ทางเว็บไซต์กรมประมงซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำแบบสอบถาม ออนไลน์ การบันทึกเทปวีดีโอ และภาพนิ่งการสัมมนาจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวและจัดทำระบบเพื่อออนไลน์จากศูนย์สารสนเทศกรมประมง ทั้งนี้ในการร่วมตอบแบบสอบถามจะเปิดระบบให้ทุกท่านสามารถเข้าไปตอบได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดำเนินการและประกาศใช้แล้ว

Laughing ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น

    1.1 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1422 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)

     1.2 หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0502.4/ว1423 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)

      1.3 ประกาศกรมประมง  เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น  (Download)

                - เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน  (Career Path) ตำแหน่งประมงจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการประมง/ปฏิบัติงานประมง) ระดับต้น (Download)