รับสมัครสอบข้าราชการ

รับสมัครสอบข้าราชการ 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 2,486 ครั้ง

 

รับสมัครสอบ


Laughing  การสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

              ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
              ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
    ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
 ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ

      Laughing  การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

               ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

               ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

  ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน          
               ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ

   

ประกาศผลสอบแข่งขัน

ประกาศผลสอบแข่งขัน

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง การยกเลิกการขึ้นบัญชีและ
  การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
  ข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (เฉพาะราย)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  นักวิชาการประมงปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ (รายละเอียด)

ประกาศผลการคัดเลือก

 

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
  ธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน (คนพิการ)
  (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
   
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมประมง
   (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน
  ตำแหน่ง
  นิติกรปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมประมง (รายละเอียด) 
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมประมง 
  (รายละเอียด) 

ประกาศผลสอบวุฒิคัดเลือก

 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 532 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชี
  และการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานและตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ (รายละเอียด)
   

การเรียกบรรจุ(ข้าราชการ)

  บัญชีสรุปข้อมูลประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและผู้ได้รับการคัดเลือกสังกัดกรมประมง
(รายละเอียด) 

Laughing หนังสือขอให้ไปรายงานตัว.

1. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/2826 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1) (รายละเอียด)

2. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/2527 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 2) (รายละเอียด)

3. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/2828 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 3) (รายละเอียด)

4. หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/2829 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
(ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 3) (รายละเอียด) 

 

 Laughing ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของสำนักงาน ก.พ.

1. ใบรับรองแพทย์ ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (รายละเอียด)

รับโอนข้าราชการ

Laughing การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 524 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 509 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
 
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1406 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
 • หนังสือกรมประมง ที่ กษ 0503.4/ว 1386 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download

 

 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
Laughing ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ.

 

 

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

 

 Laughing การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการสังกัดกรมประมง (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ) Download
Laughing ระเบียบหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.

หลักเกณฑ์เงินเดือนแบบช่วง

การรับรองคุณวุฒิ
หลักเกณฑ์กรณีได้รับวุฒิเพิ่ม