รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |  อ่าน: 17,415 ครั้ง

 

ลำดับ

จังหวัด

สังกัด

หมายเลข
ทะเบียนฟาร์ม

ชื่อ - สกุล

หมายเลข
มาตรฐานฟาร์ม

ขนาดบ่อที่เข้าร่วมโครงการฯ (ไร่)

พื้นที่บ่อที่เข้าร่วม
โครงการฯ
(ไร่)

จำนวนลูกพันธุ์
กุ้งขาวแวนนาไม
ที่ได้รับอนุมัติ (ตัว)

วันที่ได้รับ
การอนุมัติ

ซื้อขายลูกพันธุ์
เรียบร้อยแล้ว

จ่ายเงินสมทบฯ
เรียบร้อยแล้ว

บ่อที่

ขนาด

บ่อที่

ขนาด

บ่อที่

ขนาด

บ่อที่

ขนาด

บ่อที่

ขนาด

อนุมัติรายชื่อ ครั้งที่ 1

1

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201020389

น.ส.พรพรรณ ลิ้นทอง

1501-01-58-01097

1

3.00

2

3.00

 

 

 

 

 

 

6.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

2

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012840

นายอภิลักษณ์ เซี่ยงเห็น

1501-01-54-03649

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

3

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013488

น.ส.สุนิสา สุรเนตร

1501-01-54-03612

2

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

4

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201000584

นางบัวขาว สรรพคง

1501-01-54-01839

1

3.40

 

 

 

 

 

 

 

 

3.40

340,000

17 มิ.ย. 62

/

/

5

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012571

นายประยูร ชาตระกูล

1501-01-55-04327

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

6

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201020700

นางองุ่น สิทธิประสงค์

1501-314-61-000891

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

17 มิ.ย. 62

/

 

7

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012619

นายธวัชชัย อรุณศรี

1501-01-55-06022

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

 

8

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013684

นายชำนาญ ภิรมย์สุข

1501-01-54-01827

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300000

17 มิ.ย. 62

/

 

9

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201014365

นางสุณี รื่นจิตต์

2561-C-00020

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250000

17 มิ.ย. 62

/

 

10

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013461

นางจำเนียน ริ่นจิตต์

1501-01-54-03675

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

17 มิ.ย. 62

/

 

11

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012759

นายปัญญา บำรุงศาสตร์

7401-01-55-00001

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

17 มิ.ย. 62

/

/

12

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013744

นายพรพรหม สร้างบุญ

1501-01-54-01720

3

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

13

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012282

นายอมร แก้วกฤษ

7401-01-55-00001

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

14

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013691

น.ส.อรัญญา ประมวลสุข

7401-01-55-00001

1

1.50

2

2.50

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

15

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012293

นายสมาน ประมวลสุข

7401-01-55-00001

1

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

1.50

150,000

17 มิ.ย. 62

 

 

16

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201020618

นางบุญรวม ภาคเจริญ

1501-314-61-000761

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

17 มิ.ย. 62

/

/

17

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013692

น.ส.ภัทราวดี ประมวลสุข

7401-01-55-00001

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

17 มิ.ย. 62

/

/

18

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013324

นายไพฑูรย์ ดาวเรือง

1501-01-54-00640

1

2.00

2

1.50

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

17 มิ.ย. 62

/

/

19

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012994

นายอรุณ ทองเปรม

1501-01-54-03261

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

17 มิ.ย. 62

 

 

20

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201014841

นายอรุณ ประมวลสุข

7401-01-55-00001

1

1.60

2

1.50

 

 

 

 

 

 

3.10

310,000

17 มิ.ย. 62

/

/

21

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013670

นายทองดี สังฆเวช

7401-01-55-00001

1

2.30

 

 

 

 

 

 

 

 

2.30

230,000

17 มิ.ย. 62

 

 

22

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012308

นายเกษม จวบบุญ

1501-01-55-05808

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

23

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201014438

นายประนม เจริญสุข

2561-C-00026

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

17 มิ.ย. 62

 

 

24

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201020589

น.ส.สุภาภรณ์ กิจขาว

1501-314-61-000305

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

25

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012244

นายประสิทธิ์ ทวีวัฒน์

1501-01-55-03868

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

290,000

17 มิ.ย. 62

/

/

26

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012335

นางปริศนา ฮึ่งฮก

1501-01-55-03869

1

1.00

2

1.50

3

1.50

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

27

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013928

นางอิม มงคลสุข

1501-01-54-03033

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

17 มิ.ย. 62

/

/

28

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013476

นางเสมอ คุ้มพาล

1501-01-54-02607

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

29

จันทบุรี

กลุ่มฯหนองชิ่ม

2201004564

นางกานดา โชติช่วง

1501-01-55-03089

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

30

จันทบุรี

กลุ่มฯหนองชิ่ม

2201012400

นายวันชัย เชาว์อารีย์

1501-01-54-00246

1

3.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

31

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401247263

นายทอมสันต์ หวังไพทูรย์

2559-c-00239

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

32

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401011202

นายมนตรี  ศิริประเสริฐ

1501-01-54-00160

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

33

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401010081

นายบุญโฉม  คงรัตน์

1501-01-54-02085

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

34

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401014109

นายเอนก  ตันเฉี่ยง

1501-01-55-03352

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

35

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401057609

นายกิตติศักดิ์  แซ่ตั๊น

1501-01-59-00458

1

2.50

2

2.50

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

36

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401241726

นายนิรันดร์  ตันธารัตน์

1501-01-54-01266

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

37

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401247609

นายคมฐิพัฒน์  รัศมีสว่าง

1501-01-54-00084

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

240,000

17 มิ.ย. 62

 

 

38

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร

8601010753

นายกัญจน์ ปุญญทลังค์

1501-01-58-00351

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

17 มิ.ย. 62

 

 

39

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร

8601016810

นายสมศักดิ์ ทองประสิทธิ์

1501-314-62-000198

1

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

450,000

17 มิ.ย. 62

/

/

40

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร

8601000699

นางอุไร  จันทรส

1501-01-55-02423

3

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

41

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601000792

นายขวัญชัย ธนูศิลป์

1501-01-55-01873

2

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

220,000

17 มิ.ย. 62

/

/

42

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601016286

นางสาวลัลนา ช่วงชู

1501-01-59-01945

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

17 มิ.ย. 62

 

 

43

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601000081

นายสุพจน์ รอดพันธ์

1501-01-55-04859

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

44

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601000692

นายอรรถวุฒิ คอนพิรุณ

1501-01-55-02811

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

17 มิ.ย. 62

/

/

45

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201000732

นายดำรง ทองเอียบ

1501-01-55-01822

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

46

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201000570

นางอำภา หลีแคล้ว

1501-01-53-00036

5

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

47

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201924592

นายชัยยุทธ หยังดี

1501-01-57-00093

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

48

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201931927

นางสาวปวีรา แซ่หมั่น

1501-314-62-000053

5

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

17 มิ.ย. 62

 

 

49

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931735

นายธนพัฒน์ ทวีพัฒนะพงศ์

1501-314-61-000359

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

50

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201021873

นายโสภณ บุญคง

 1501-2553-60-00243

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

51

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201000703

นายจุมพล อมรวรพักตร์

1501-01-54-00151

3

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

17 มิ.ย. 62

/

/

52

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201006487

นายประภักดิ์ ตรังคนิเวศ

 1501-2553-60-00240

3

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

17 มิ.ย. 62

/

/

53

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201023667

นายสมบูรณ์ สาราบรรณ์

1501-314-61-000477

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

54

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029100

นายทองหลอม เกตุแก้ว

2561-C-00052

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

240000

17 มิ.ย. 62

 

 

55

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029900

นายกฤษณ์ เหมือนพิมพ์ทอง

1501-314-62-000175

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

300000

17 มิ.ย. 62

/

/

56

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301022606

นางนิภา เลาหจารุรัตน์

1501-01-58-00486

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

250000

17 มิ.ย. 62

 

 

57

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029089

นายชัยรัตน์ มรกตจินดา

1501-314-61-000438

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

240000

17 มิ.ย. 62

 

 

58

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029163

นายสมนึก นุชาดี

2561-C-00048

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300000

17 มิ.ย. 62

/

/

59

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301021046

นายสมปอง เหรียญประชา

1501-01-58-00485

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

240000

17 มิ.ย. 62

 

 

60

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301021047

นางกัลยาลักษณ์ มรกตจินดา

1501-01-58-00484

1

3.00

2

1.00

 

 

 

 

 

 

4.00

270000

17 มิ.ย. 62

/

/

61

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029161

นายชูชาติ กลิ่นถนอม

2561-C-00120

1

3.00

2

4.00

 

 

 

 

 

 

7.00

250000

17 มิ.ย. 62

/

/

62

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029098

นายประพันธ์ มรกตจินดา

1501-314-61-000779

1

3.00

2

3.00

 

 

 

 

 

 

6.00

370000

17 มิ.ย. 62

/

/

63

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001048886

นางสาว รัชนี ทิพยมนตรี

1501-01-60-00489

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

64

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001005998

นาย กิตติ พรหมทัตโต

1501-01-57-00852

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

65

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001038620

นาง กาญจนา ภักดี

1501-01-56-01033

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

17 มิ.ย. 62

 

 

66

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000581

นาย สุนทร แสงสุวรรณ

2560-C-00092

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

67

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001427

นาง อังคณา กาพินธ์

1501-01-57-00821

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

17 มิ.ย. 62

 

 

68

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001002184

นาง อุบล วัฒนกุล

1501-01-58-02086

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

69

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001050126

นาย ธนกฤต เนคะมัธธะ

1501-314-61-000627

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

70

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001039884

นางสาว ศิริน วัฒนกุล

1501-01-58-02094

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

71

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000584

นาง สุนี สีใหม

1501-01-55-02962

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

72

สงขลา

ชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานี

9001039305

นาย วรวุฒิ สุทธิมิตร

1501-01-55-06506

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

73

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001893

นาง พรรณี บุญลาภ

1501-01-57-00858

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

200,000

17 มิ.ย. 62

/

/

74

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001032338

นาง อธิติยา ธนนิมิตร

1501-01-57-00627

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

75

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001031762

นาย สงบ ศรจอน

1501-01-60-00490

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

76

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001050142

นางสาว กมลเนตร เพชรรัตน์

1501-314-61-000765

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

300,000

17 มิ.ย. 62

/

/

77

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001035358

นาย ไพโรจน์ จันทรัตน์

1501-01-56-01568

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

17 มิ.ย. 62

/

 

78

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001048782

นางสาว จงรักษ์ ดุกหลิ่ม

1501-314-60-000150

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

17 มิ.ย. 62

 

 

อนุมัติรายชื่อ ครั้งที่ 2

79

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201014814

นายบรรจง กำลังกิจ

1501-01-55-03116

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

21 มิ.ย. 62

 

 

80

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201012488

นายเฉลย ทรัพย์โตทิม

1501-01-56-01556

1

4.00

2

3.00

 

 

 

 

 

 

7.00

400,000

21 มิ.ย. 62

/

/

81

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201014000

น.ส.ธัญญพัฒน์ พันธุสิงห์

1501-01-54-04725

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

21 มิ.ย. 62

 

 

82

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013340

นายจงรัก ป้องหมู่

1501-01-54-00871

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

21 มิ.ย. 62

/

/

83

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201020479

นายมนูญ ชูพงษ์

1501-01-59-02104

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

21 มิ.ย. 62

 

 

84

จันทบุรี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี

2201013875

น.ส.นภาพร กล่อมสุข

1501-00020-60-116

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

21 มิ.ย. 62

 

 

85

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401005932

นายอนันต์  สืบสายเจริญ

1501-01-54-00413

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

86

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401247206

นายเดชะ  ธรรมสร

1501-01-54-01271

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

21 มิ.ย. 62

 

 

87

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร

8601000363

นายสุพจน์ อินทรโยธา

1501-01-55-05009

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

21 มิ.ย. 62

/

/

88

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601016729

นายชโลธร นันทโก

1501-314-62-000046

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

21 มิ.ย. 62

 

 

89

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601016717

นายวิชญุตร์ สารวัลภ์

1501-314-61-000821

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

21 มิ.ย. 62

 

 

90

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601000793

นายชำนิ ธนูศิลป์

1501-01-56-00944

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

21 มิ.ย. 62

 

 

91

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201925841

นายวีราพัชร์ จารุจรัสชาญชัย

1501-01-56-00107

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

21 มิ.ย. 62

/

/

92

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931740

นายพิญโญ แสงจันทร์

1501-314-61-000782

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

21 มิ.ย. 62

/

/

93

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301022743

นายนพดล ปรีชาแสงจันทร์

1501-01-58-00664

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

21 มิ.ย. 62

/

/

94

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000110

นาย สมเกียรติ จันทร์เมือง

1501-01-59-00399

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

21 มิ.ย. 62

 

 

95

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000874

นาย พิษณุ เลี่ยนเส้ง

1501-01-56-00074

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

96

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001020882

นาย สหัส แกล้วทนงค์

1501-01-55-01125

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

97

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001048987

นาง ลักขณา ปาลศรี

1501-01-60-01149

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

 

98

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001004948

นาย อรรถพร พูนภักดี

1501-01-56-01567

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

99

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000376

นาง สมพร เกิดทิพย์

1501-01-56-00073

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

100

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001035405

นาง วิมล จันทรัตน์

1501-01-57-00802

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

21 มิ.ย. 62

/

/

101

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001004957

นาย วิรัตน์ ดำแดง

1501-01-54-00655

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

21 มิ.ย. 62

/

/

อนุมัติรายชื่อ ครั้งที่ 3

102

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401012711

นายอิ่ม เถกิงเกียรติ

2560-c-00149

2

2.00

3

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

103

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401000243

นายวันชัย  ธรรมสุรีย์

1501-01-54-00098

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

104

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401015110

นายเสกสรร  หวังไพฑูรย์

2559-c-00240

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

105

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางคล้า

2401243651

นายศราวุธ  หวังไพฑูรย์

2559-c-00243

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

106

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401058546

นางสมทรง  ย้อยแสง

1501-314-61-000125

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

107

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401014848

นายชัยยุทธ  บังเกิดสุข

1501-01-54-02822

3

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

108

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401245269

นายวรโพธิ  ค่ำอำนวยสุข

2560-c-00087

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

109

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401244144

นายธนากร  พุกมงคล

1501-01-60-00025

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

110

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401246713

นายดุสิต  นิภาธร

1501-01-55-03590

1

2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

111

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401240272

นายนิพนธ์  มุสิกาวงษ์

1501-01-55-04052

1

2.50

3

1.50

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

112

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401004337

นายจิรศักดิ์  แซ่ตั๊น

1501-01-55-01442

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

113

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401003785

นายสายัน  ศิริรักษ์

1501-01-54-00331

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

114

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401057763

นางสาวปรานอม  มิ่งฉาย

1501-01-59-00699

1

3.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

115

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401013569

นายอนันต์  วิสุทธิศักดิ์

1501-01-54-01112

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

116

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401005936

นายธงชัย  วิสุทธิศักดิ์

1501-01-54-00390

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

117

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401010971

นายวิชัย  สุนทรเพียร

2560-c-00174

1

2.00

2

1.00

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

118

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401243298

นายสิทธิโชค  สาริกูติ

1501-01-54-00700

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

119

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401251418

นางสาวจันทนี  ธรรมสร

1501-01-58-01534

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

120

ฉะเชิงเทรา

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลบางแก้ว

2401005248

นายยืนยง  มหาวิริโยทัย

1501-01-54-01127

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

121

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งชุมพร

8601001597

นายทวีลาภ คงวัดใหม่

1501-01-55-05010

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

122

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601005648

นายบัญชา จันทร์อักษร

1501-01-55-03616

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

123

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601010618

นายสุรชัย ร่มแก้ว

1501-01-56-02049

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

293,300

3 ก.ค. 62

 

 

124

ชุมพร

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร

8601016706

นางสาวเงินกรอง พลคะชา

1501-314-61-000575

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

293,300

3 ก.ค. 62

/

/

125

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201926201

นางอภิญา ทองสง

1501-01-58-00935

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

126

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201000332

นายวรวิทย์ วรธนานนท์

1501-01-53-00066

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

127

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201925764

นายพิสิทธิ์ ซื่อตรง

 1501-01-55-02468

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

128

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201012435

นายจำรูญ จิวรุ่งเรืองกิจ

1501-01-55-00139

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

 

129

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201008050

นายวินัย ทองดี

1501-01-55-03474

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

130

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201021875

นางณัฏฐ์ชานันท์ ไวศยะ

1501-01-54-03716

3

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

131

ตรัง

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง  จำกัด

9201007558

นายชูเกียรติ กระจายโภชน์

1501-01-53-00134

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

 

132

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931869

นายดำรงค์ สินไชย

1501-314-61-000772

1

4.00

2

3.20

 

 

 

 

 

 

7.20

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

133

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201005917

นายฐิติวัจน์ ปูขาว

1501-01-55-06292

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

134

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201924789

นายประภาส ทิพย์อรรถ

1501-01-54-02465

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

135

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201926024

นางเพ็ญนิภา กุลิสร์กุล

1501-01-58-00219

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

500,000

3 ก.ค. 62

 

 

136

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931838

นายสุทธิพงศ์ วังชนะชัย

1501-314-62-000037

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

137

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201023787

นายถาวร กิจชน

1501-01-55-04508

5

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

 

138

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201007503

นายเอก โรจนรักษ์

1501-01-55-00140

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

139

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201023020

นายสุทีป แก้วมะหิงค์

1501-01-53-00092

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

140

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201926160

นายพิษณุ เจียมสวัสดิ์พันธ์

1501-01-57-00272

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

141

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931455

นายสุธน รัตนตรัง

1501-01-59-02138

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

500,000

3 ก.ค. 62

/

/

142

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201005688

นายชุมพล ทองย้อย

1501-01-55-01834

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

143

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201021312

นายวินัย ชูเสียงแจ้ว

1501-01-54-01912

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

144

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201023055

นายวิโรจน์ ไทรงาม

 1501-2553-60-00241

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

145

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201005676

นายทวี ลิ้มใต้ยิ้น

1501-01-54-01904

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

146

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931773

นายพลวรรธน์ คันฉ่อง

1501-314-61-000618

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

147

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201931459

นายซะฮ์ลาน เขตสมุทร

1501-314-61-000308

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

148

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201012368

นายธีระยุทธ คีรีรัตน์

1501-01-53-00237

3

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

149

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201021872

นายวินัย ฤทธิ์เสนีย์

1501-01-54-04525

2

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

150

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201000763

นายณัฐญาณัฏฐ์ พีรัชสากุล

1501-01-55-04512

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

600,000

3 ก.ค. 62

/

/

151

ตรัง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง

9201023666

นายจิรกฤต พีรัชสากุล

1501-314-61-000595

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

600,000

3 ก.ค. 62

/

/

152

นครปฐม

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพคลองจินดา
และคลองใหม่

7301029096

นายสิทธิชัย เหรียญประชา

2561-C-00088

1

3.00

2

3.00

3

3.00

 

 

 

 

9.00

450,000

3 ก.ค. 62

/

/

153

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001248

นางสาว เพ็ญศรี ศรีธรรมโฆษ

1501-01-59-00890

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

154

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001407

นาย สุชาติ ขาวมาก

1501-01-58-01116

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

155

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001405

นาย อัมพร รัตนมณี

1501-314-62-000258

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

156

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000044

นาย จรัญ จันทร์เมือง

1501-314-61-000229

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

157

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001031319

นาย สมปอง หนูรอด

1501-01-56-00338

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

158

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001005239

นาง หนูนิด เพชรประดับ

1501-01-56-01845

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

159

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001001932

นาย ดาโหด นิยมเดชา

1501-01-57-00811

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

160

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001050031

นาย เจษฎา ห้วยห้อง

1501-314-62-000129

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

161

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000702

นาย ภราดร เพชรรัตน์

1501-01-54-04268

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

162

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000544

นาง สุนีย์ จันทร์รัตน์

1501-01-57-00626

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

163

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001032347

นาย ไสว จันทร์รัตน์

1501-01-56-00348

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

164

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001002270

นาง จรรยา กำเหนิดกลับ

1501-01-57-00625

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

165

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001020361

นาย เสน่ห์ ถาวรประสิทธิ์

1501-01-57-00636

2

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

166

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001020809

นาย วิชาญ ทองเกลี้ยง

1501-314-60-000218

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

167

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001039753

นาง มนพัทธ์ ช่วยชีพ

1501-314-61-000819

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

168

สงขลา

ชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานี

9001040429

นาย บุญรัตน์ จงรักษ์

1501-01-56-01533

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

169

สงขลา

ชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานี

9001040400

นาย ปราโมทย์ เชียรหอม

1501-01-59-02158

1

1.50

2

1.50

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

170

สงขลา

ชมรมเลี้ยงกุ้งปัตตานี

9001048626

นาย วีระ มณีโชติ

1501-01-58-01695

1

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

100,000

3 ก.ค. 62

 

 

171

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001050027

นางสาว ธัญปพัชร จันทแก้ว

1501-314-61-000425

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

172

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001035805

นาง ณัฐพร จันทแก้ว

1501-01-58-02093

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

173

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001000608

นาย ประไพ ไกรสนาม

1501-01-56-00340

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

174

สงขลา

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา

9001020776

นายชูชาติ สังข์ไพฑูรย์

1501-01-55-06184

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

 

175

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101026097

นายสุทธิศักดิ์  เหลนเพ็ชร

1501-01-57-00174

1

4.00

2

3.00

3

2.50

 

 

 

 

9.50

650,000

3 ก.ค. 62

/

/

176

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022177

นายสุรเดช  ปฎิมินทร์

1501-01-53-00376

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

177

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022100

นางศวรรณ์รัชฎ์  แซ่ด่าน

1501-01-54-00833

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

275,000

3 ก.ค. 62

 

 

178

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022419

นายคณิต  ค้าของ

1501-01-54-01478

1

3.00

2

2.50

 

 

 

 

 

 

5.50

500,000

3 ก.ค. 62

/

/

179

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101021149

นายอู่หมาด  สองเมือง

1501-01-55-05554

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

180

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101020238

นายประวิทย์  วิมลเมือง

1501-01-55-05555

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

181

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101021715

นายร่อหมาด  จงรักษ์

1501-01-54-01168

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

182

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022293

นายปราถนา  ส่งแสง

1501-01-54-00823

1

5.00

2

3.00

 

 

 

 

 

 

8.00

800,000

3 ก.ค. 62

 

 

183

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022290

นายบุญสม  เพิ่มมี

1501-01-54-01875

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

500,000

3 ก.ค. 62

 

 

184

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101020025

นายบุญเสริม  ลูกหวาย

1501-01-55-05779

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

185

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101021702

นางพัชรา  กุลสถาพร

1501-01-54-01457

1

2.50

2

3.50

3

4.00

 

 

 

 

10.00

1,000,000

3 ก.ค. 62

 

 

186

กระบี่

ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดกระบี่

8101022740

นายกำจัด  คิดรอบ

1501-314-61-000668

1

2.00

2

2.00

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

187

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301005914

นายสราวุธ  เจตบุตร

7401-314-62-000019

1

2.50

2

3.00

 

 

 

 

 

 

5.50

550,000

3 ก.ค. 62

 

 

188

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301000329

นายพัลลภ  เงาฉาย

7401-314-61-000021

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

189

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301000761

นางอุทัยวรรณ  ต่างหู

1501-01-57-00279

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

190

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301004998

นายสากล  ถึงรัตน์

1501-01-54-01751

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

191

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301001109

นายกมล  เงาฉาย

1501-01-55-00017

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

192

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301000216

นายสมบูรณ์  ต่างหู

1501-01-55-00018

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

193

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301005202

นายสุทธิรักษ์  บุญญทลัง

1501-01-55-02704

1

5.50

 

 

 

 

 

 

 

 

5.50

550,000

3 ก.ค. 62

 

 

194

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301004500

ด.ต.ณัฐวุฒิ  หลวงผาด

1501-01-55-04243

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

195

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301000476

นางศุพัชร์ภรณ์  สัมมาริชญ์

1501-01-55-02866

2

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

450,000

3 ก.ค. 62

 

 

196

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301005707

นายอนิรุทธ์  ต่างหู

1501-01-57-00916

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

197

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301005010

นางสาวรุจเรศ  จันทร์ทอง

1501-01-57-00611

1

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

450,000

3 ก.ค. 62

 

 

198

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301005613

นางสาวธนารัตน์ เกษสงคราม

7401-314-61-000016

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

199

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301006038

นายไพรัช  ศิริเสวกุล

1501-314-60-000191

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

200

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301004911

นายชวัลวิทย์  เทศดี

1501-01-54-00222

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

201

ตราด

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน

2301006106

นางสมใจ  ขาวคม

1501-314-62-000163

1

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

700,000

3 ก.ค. 62

 

 

202

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001002140

นายประสิทธิ์  หมกทอง

1501015900669

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

370,000

3 ก.ค. 62

 

 

203

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001084020

นายสุทิน  คงละออ

1501015300141

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

260,000

3 ก.ค. 62

/

/

204

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001086602

นางศิริพร  คงแก้ว

1501015504638

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

205

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001050225

นายกล้าหาญ  นวลจุ้ย

1501016000827

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

206

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001015346

นายไพโรจน์  สรรเสริญ

1501015505601

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

207

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001087811

นางสมศรี  รักช่วย

1501015504948

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

 

208

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001001400

นายจรูญ  โสคะโน

1501015404073

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

209

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001092255

นายณรงค์ศักดิ์  มาลาเวช

1501015700912

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

210

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001005513

นายวุฒิชัย  น้ำขาว

1501015404455

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

211

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001015781

นางมณฑา  สุขกลับ

1501015601089

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

280,000

3 ก.ค. 62

 

 

212

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001017956

นายโกศล  แป้นกิด

1501015500135

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

213

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001006184

นายมีชัย  จันทร์นวล

2559-C-00218

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

214

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001080111

นางอารีย์  นาคมนต์

1501015505594

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

215

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001086364

นายสมทรง  เนตรไสว

1501015300273

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

370,000

3 ก.ค. 62

/

/

216

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001000295

นายวิจิตร  เพ็ชรแก้ว

1501015500129

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

217

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001084015

นายมนัส  ซ้วนลิ่ม

1501015402331

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

218

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001092815

นางเตือนจิตต์  ปานทอง

1501015901726

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

219

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001018674

นายทวีศักดิ์  รักงาม

1501015600317

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

440,000

3 ก.ค. 62

/

/

220

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001011231

นายสมนึก  ศรีทองฉิม

1501015506630

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

221

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001015914

นายอรุณ  น้ำพ่วง

150131461000551

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

222

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001015766

นายเสรี  สิงหพันธ์

1501015506150

2

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

223

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001004869

นายธานี  วัตถุ

1501015503601

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

270,000

3 ก.ค. 62

/

/

224

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001004205

นายสมพร  แก้วหนองเสม็ด

1501015300146

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

225

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001080423

นางดรุณี  ไชยศรี

1501015900726

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

226

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001086101

นายนิพนธ์  เจริญสุข

1501015505156

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

227

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001000342

นางชลธิรา  บุญญานุพงศ์

1501015500387

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

228

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001004161

นายศุภชัย  ศรีรัชชะ

1501015601283

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

229

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001017637

นายวิวัฒน์  ทิพย์โยธา

1501015506642

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

230

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001011965

นางมณฑา  ศรีนวลนุ่น

1501015503605

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

231

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001006332

นายปกรณ์  แก้วจีน

1501015505177

5

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

232

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001018680

นางเสถียร  ระฆังทอง

1501015502924

2

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

233

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001001162

นางจิราพร  ทองมั่นคง

1501015404374

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

234

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001050044

นายสุทิน  เพ็งมาก

1501015504946

3

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

235

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001000241

นายสมบูรณ์  ศรีทองฉิม

1501015505151

1

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

236

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001002237

นายเพิ่มศักดิ์ บุญญานุพงศ์

150131461000842

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

237

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001090856

นายประจิน ดวงไสย

150101506565

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

238

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001100367

นางสาวกันยารัตน์ เกรียงเดช

150131462000207

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

340,000

3 ก.ค. 62

/

/

239

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001001940

นายชาตรี น้ำขาว

1501015402685

1

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

240

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001018360

นายเวียน เพ็ชร์ทอง

1501015400025

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

241

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001010755

นายอนันท์ ไหมพูล

1501015404382

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

242

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001084607

นางสุวรรณี เกตุโรจน์

1501015700108

1

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

243

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001050139

นายวิสิทธิ์ ชุตินันทกุล

1501015400550

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

360,000

3 ก.ค. 62

 

 

244

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001098748

นายจเร เกตุโรจน์

1501015902064

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

245

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001005375

นางอำนวย เดชสุวรรณ

1501015401002

1

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

270,000

3 ก.ค. 62

 

 

246

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001099701

ร.ต.อ.สมเดช ปานบางพระ

150131460000184

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

270,000

3 ก.ค. 62

/

/

247

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001017512

นายเชื้อ ไหมพูล

1501015504949

1

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

600,000

3 ก.ค. 62

/

/

248

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001017426

นายปิยะวุฒิ ซ้วนลิ่ม

1501015506533

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

350,000

3 ก.ค. 62

/

/

249

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001011957

นายมุสา เพอสะและ

1501015400552

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

270,000

3 ก.ค. 62

 

 

250

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001099491

นายณรงค์ ศศิธร

1501015507098

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

251

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001001053

นายสมเกียรติ ปลอดอ่อน

150131461000715

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

252

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001098161

นางปราณี คงชู

150131461000503

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

253

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001001281

นายสมพร สุทินนะ

1501015300137

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

370,000

3 ก.ค. 62

 

 

254

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001018700

นายจารึก หยูหนูสิงห์

1501015902010

2

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.50

250,000

3 ก.ค. 62

 

 

255

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001088702

นายวรรณชัย จันทวงศ์

1501015601486

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

256

นครศรีธรรมราช

สก.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด

8001098602

นางสาวโกศล เงินถาวร

1501015900172

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

370,000

3 ก.ค. 62

 

 

257

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001092077

นายถาวร  หยูตุ้ง

1501-01-56-02016

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

258

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001000841

นายพิชิต  ดีลิ่น

1501-314-61-000612

1

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

3.25

325,000

3 ก.ค. 62

/

 

259

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001098798

นายอัตพล  บุญแก้วสุข

1501-01-59-00539

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

260

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003439

นายจักรพงษ์  ยวนทอง

1501-01-56-02027

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

266,000

3 ก.ค. 62

/

 

261

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001000429

นางอำนวย  ศรีวารินทร์

1501-01-55-05181

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

262

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001018689

นายไพบูลย์  บุญคงมาก

1501-01-55-07099

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

263

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001092368

นางรุ่งตะวัน  ดีทองอ่อน

1501-01-55-04967

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

264

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001002928

นางสาวธิดาวัลย์  วรรณจันทร์

1501-314-62-000090

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

265

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001005973

นางจิรา  วันเพ็ญ

1501-01-55-05105

1

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

3.25

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

266

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001086601

นายนฤสรณ์  ศรีพิทักษ์

1501-01-55-01535

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

267

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001002738

นางสาวณัฐปภัสร์   ขำเกิด

1501-314-62-000034

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

268

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001004553

นายสวงค์  ศรีสมโพธิ์

1501-01-54-04169

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

269

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001092616

นางดวงใจ  รัตนรัตน

1501-01-58-01238

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

270

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001005739

นายเสถียร  ดำนุ่น

1501-01-54-00544

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

271

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001002918

นางสาวอัมพรรัตน์  เหมทานนท์

1501-314-61-000784

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

272

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001060809

นางสาวสายพิณ  ช่วยสังข์

1501-01-57-00308

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

273

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001000196

นายดุสิต  พูลแก้ว

1501-01-54-01634

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

274

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001080324

นางจงใจ  อนันตพันธุ์

1501-01-55-01493

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

275

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003413

นางอารียา  ขุนทองจันทร์

1501-01-56-00029

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

276

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003427

นายพรเทพ  อินทองคำ

1501-01-55-05094

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

277

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003429

นางประทุมวรรณ  มะลิชู

1501-01-59-01733

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

278

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001005411

นายบุญเลข  ทองขาว

1501-01-54-04760

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

350,000

3 ก.ค. 62

 

 

279

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001005758

นายจรัล  สังข์ช่วย

1501-314-61-000559

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

280

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001098768

นายสมชาติ  สุขศรีแก้ว

1501-01-59-02065

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

/

/

281

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001008642

นางเจริญ  เรืองดิษฐ์

1501-01-54-00867

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

282

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001081167

นางกมลพรรณ  ช่วยชู

2559-C-00286

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

283

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001005092

นางบัญญัติ  เรืองดิษฐ์

1501-01-55-04633

1

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

250,000

3 ก.ค. 62

/

/

284

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001008413

นายจรินทร์  ตำแอ

1501-01-57-00239

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

285

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001008409

นายจินดา  กรีพันธุ์

1501-01-55-06860

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

230,000

3 ก.ค. 62

/

/

286

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001008455

นายสุวรรณชัย  เกิดทองมี

1501-314-61-000434

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

287

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003017

นางสาวนิตติยา  ขุนทองจันทร์

1501-01-55-07101

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

288

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001091394

นางสาวนัฐนันท์  พิทักษ์เสาวภาพ

1501-01-56-02017

2

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

3.75

375,000

3 ก.ค. 62

 

 

289

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001099699

นางจิรา  เจ้ยแก้ว

1501-314-61-000010

2

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

300,000

3 ก.ค. 62

 

 

290

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001086596

นางเนาวรัตน์  ประทุมมณี

1501-01-55-05097

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

291

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001002632

นางนิยม  ทองขาว

1501-314-61-000848

1

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

200,000

3 ก.ค. 62

 

 

292

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001081125

นายสุภัทร  ศรีเมฆ

1501-01-55-02974

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

293

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001003471

นายอานนท์  พุ่มนุ้ย

1501-01-55-06560

2

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

294

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001087697

นายเกียรติศักดิ์  เยี่ยมกร

1501-314-60-000226

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

295

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001099250

นายทวีชัย  วัดล่อง

2559-C-00393

1

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

296

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001004659

นายอนันต์  นิยมเดชา

1501-314-61-000181

1

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

4.50

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

297

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001018113

นายสุเทพ  เกษม

1501-01-57-01149

1

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

400,000

3 ก.ค. 62

/

/

298

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001001350

นายวิชัยรัตน์  เหมทานนท์

1501-01-56-01751

1

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

600,000

3 ก.ค. 62

/

/

299

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001011233

นายสุระพล มุ่งเมือง

1501-01-60-01111

1

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

400,000

3 ก.ค. 62

 

 

300

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001100695

นางลัดดา ชูขาว

1501-314-61-000783

2

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

300,000

3 ก.ค. 62

/

/

301

นครศรีธรรมราช

ชมรมกุ้งสงขลา - นครศรีฯ

8001065280

นางพรทิพย์  ชูโลก

1501-314-60-000182

1

3.00