รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

รายชื่อผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลและโรงอนุบาลกุ้งทะเลที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |  อ่าน: 6,885 ครั้ง

 

ลำดับ

ทะเบียนฟาร์ม

ชื่อ - สกุล

หมายเลข
โทรศัพท์

ที่ตั้งสถานประกอบการ

กำลังการผลิตรวม
(ล้านตัว/รอบการผลิต)

สายพันธุ์ที่คาดว่าจะผลิต

วันที่ได้รับ
การอนุมัติ

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

ชื่อสายพันธุ์

ชื่อสายพันธุ์

ชื่อสายพันธุ์

อนุมัติรายชื่อ ครั้งที่ 1

1

2402000980

นายประทวน สมาธิ

087-6734847

ลาดขวาง

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

80

บูรพาฟาร์ม ภูเก็ต

กุ้งสยาม

 

17 มิ.ย. 62

2

2402012479

นายสมประสงค์ เนตรทิพย์

062-2893562

เทพราช

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

108

SIS

 

 

17 มิ.ย. 62

3

2402052356

นายสุรพงษ์ คงแป้น

089-7461771

เทพราช

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

300

SIS

 

 

17 มิ.ย. 62

4

9002001649

นาย สนธยา กาลวงศ์
(พี่รวยฟาร์ม)

081-9590282

สนามชัย

สทิงพระ

สงขลา

30

สุนันทา(ซีพี)

 

 

17 มิ.ย. 62

5

9002002324

นาย สุนทร หนูเส้ง
(แสงตะวันฟาร์ม)

081-4781025

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

15

สุนันทา(ซีพี)

 

 

17 มิ.ย. 62

6

9002005631

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน)

074-587588

ท่าบอน

ระโนด

สงขลา

120

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

17 มิ.ย. 62

7

9002026240

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(ฟาร์มวิจัยพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล 3ท่าบอน)

093-4165395

ท่าบอน

ระโนด

สงขลา

28

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

17 มิ.ย. 62

8

9002026265

นาย บุญเชิด ติ้นหนู
(บุญเชิดฟาร์ม)

084-6331330

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

4

กุ้งสยาม

 

 

17 มิ.ย. 62

9

9002026222

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
(ฟาร์มลูกกุ้งสิงหนคร)

085-5134747

วัดขนุน

สิงหนนคร

สงขลา

65

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

17 มิ.ย. 62

10

9002026259

นางอารี ทับศรีนวล
(นำโชคฟาร์ม)

086-7491370

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

4

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

17 มิ.ย. 62

11

9002002760

นายจตุรงค์ อุบลสุวรรณ
(ทรัพย์นิรันดร์ฟาร์ม)

081-8981745

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

10

กุ้งสยาม

ไทยแปซิฟิก

 

17 มิ.ย. 62

การอนุมัติรอบที่ 3

12

9002026197

นาย ทำนอง คงวัดใหม่
(กาญจนา ฟาร์ม)

086-4893453

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

30

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

3 ก.ค. 62

13

9002002883

นาย ชาญชัย ชัยเจริญ
(เพชรมณีฟาร์ม)

087-2953553

ดีหลวง

สทิงพระ

สงขลา

8

sis ฮาวาย

กุ้งสยาม

 

3 ก.ค. 62

14

9002026155

นางสาว เสาวภา ศิริรักษ์
(ศิริรักษ์ ฟาร์ม)

085-3552665

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

10

กุ้งสยาม

ไทยแปซิฟิค

 

3 ก.ค. 62

15

9002026239

นาย อรรถกร เกียรติธนธาดา
(บิ๊กไวท์มารีนเทคโนโลยี)

089-9774199

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

20

สุนันทา(ซีพี)

 

 

3 ก.ค. 62

16

2302003275

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 2

082-8235649

คลองใหญ่

แหลมงอบ

ตราด

110

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

17

2302003272

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 4

082-8235649

คลองใหญ่

แหลมงอบ

ตราด

110

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

18

2302003157

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 1

082-8235649

คลองใหญ่

แหลมงอบ

ตราด

60

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

19

2302003274

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 3

082-8235649

คลองใหญ่

แหลมงอบ

ตราด

110

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

20

2302003873

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์ม JR 5

082-8235649

ท่าโสม

เขาสมิง

ตราด

30

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

21

2302003156

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟาร์มแหลมงอบ

082-8235649

คลองใหญ่

แหลมงอบ

ตราด

30

Litopenaeus vannamei

 

 

3 ก.ค. 62

22

8202006002

นายบรรจบ ชูประดิษฐ์

08-1978-8848

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

10

กุ้งสยาม

ซายอาคควา

 

3 ก.ค. 62

23

8202006027

นายจรุง จุลจงกล

08-4462-3944

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

10

กุ้งสยาม

ไทยแปซิฟิก

 

3 ก.ค. 62

24

8202004661

บจก.ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่

08-7385-1384

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

50

ไทยยูเนี่ยน

 

 

3 ก.ค. 62

25

8202000440

นางเรณู  ใมหมาด

08-1797-5564

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

20

กุ้งสยาม

 

 

3 ก.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 4

26

2402013101

นางสาวจินตนา  เชิดวัฒนกุล

081-8485772

คลองประเวศ

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

100

SIS

แปซิฟิก

กุ้งสยาม

12 ก.ค. 62

27

2402246923

นายประโยชน์  โสรัจจกิจ

084-3514165

บางกรูด

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

80

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

28

2402052274

นางนภัทร  ธราพร

081-7826545

เสม็ดใต้

บางคล้า

ฉะเชิงเทรา

35

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

29

2402246978

นายปกครอง  วัฒนดิลกวิชช์

081-8339939

สนามจันทร์

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

50

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

30

2402001980

นายสมเดช  หร่ายมะณี

081-9235496

เกาะไร่

บ้านโพธิ์

ฉะเชิงเทรา

10

อีสเทิร์นมารีน

 

 

12 ก.ค. 62

31

2002007663

นางสาวกมลชนก เนตรดี

061-6556166

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

15

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

32

2002001815

นางสาวนฤมล คิดหาทอง

061-6556166

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

15

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

33

2002006346

นายกรไชย มานะการ

098-8415405

อ่างศิลา

เมือง

ชลบุรี

20

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

34

8602001158

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

081-6918129

บางสน

ปะทิว

ชุมพร

8,724 (ล้านตัว/ปี)

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

12 ก.ค. 62

35

8202000518

นายภัค อมรวรพักตร์

089-8666824

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

10

กุ้งสยาม

TSM

 

12 ก.ค. 62

36

8302006115

นายทวีศักดิ์ พรศิริวงศ์

095-2929992

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

3

SIS

 

 

12 ก.ค. 62

37

8302112090

นายโภคิน จุลเจริญ

081-3965622

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

20

SIS

ปรับปรุงพันธุ์

 

12 ก.ค. 62

38

8302006116

น.ส.บัวบุษย์ เรืองศรี

099-2896936

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

10

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

12 ก.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 5

39

7302018208

นางสาวปสุตา เกียรติภัทรชัย

081-9994164

ห้วยขวาง

กำแพงแสน

นครปฐม

10

กุ้งขาว
แม่นอกฮาวาย

 

 

18 ก.ค. 62

40

7302013116

นายสกล เป้าเปี่ยมทรัพย์

081-9994165

สระสี่มุม

กำแพงแสน

นครปฐม

10

SIS

 

 

18 ก.ค. 62

41

7302013117

นายสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ

081-9994166

สระสี่มุม

กำแพงแสน

นครปฐม

5

CP

SIS

 

18 ก.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 6

42

8202000775

บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)
โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน

08-6692-8071

บางม่วง

ตะกั่วป่า

พังงา

200

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

31 ก.ค. 62

43

8202006024

บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)
โรงเพาะฟักลูกกุ้งโคกกลอย2

08-6692-9077

โคกกลอย

ตะกั่วทุ่ง

พังงา

18

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

31 ก.ค. 62

44

9102030878

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มละงู

 082-2673929
074-783618

ปากน้ำ

ละงู

สตูล

25

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

31 ก.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 7

45

9202205112

นายปรีชา ชาติเป

063-6195261

นาเกลือ

กันตัง

ตรัง

2

กุ้งสยาม (สุนันทา)

 

 

8 ส.ค. 62

46

7302013029

นายยุทธนา ธราวุธ

081-7687942

สระสี่มุม

กำแพงแสน

นครปฐม

5

SIS

CP สยาม

 

8 ส.ค. 62

47

7302013054

นายวรวุธ สระทองบ้อง

086-0385406

สระสี่มุม

กำแพงแสน

นครปฐม

20

SIS

สยาม

 

8 ส.ค. 62

48

7302013043

นายอวยชัย ธราวุธ

085-2403575

ดอนข่อย

กำแพงแสน

นครปฐม

0.6

บรูพา

สมชัย

 

8 ส.ค. 62

49

8002018083

บริษัทซายอาคควาสยาม จำกัด

089-0043137

สิชล

สิชล

นครศรีธรรมราช

20

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

8 ส.ค. 62

50

8002018392

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

083-5134747

ทุ่งใส

สิชล

นครศรีธรรมราช

100

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

8 ส.ค. 62

51

8002080065

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

085-9803598

หน้าสตน

หัวไทร

นครศรีธรรมราช

30

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

8 ส.ค. 62

52

9002026179

นาง สิริชานาฎ อุทัยรัตน์
(กุ้งอินเตอร์)

088-7929629

สนามชัย

สทิงพระ

สงขลา

16

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

8 ส.ค. 62

53

9002026229

นาย เอกชัย กุลไกรจักร
(พริ้งฟาร์ม)

095-6289155

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

200

sis

cp

 

8 ส.ค. 62

54

9002031272

นาย อาทิตย์ สงวนขียว
(อทิตย์ฟาร์ม)

087-6318270

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

50

กุ้งขาว(แวนาไม)

 

 

8 ส.ค. 62

55

9002026168

นาย ครบพล พัดทอง
(พลฟาร์ม)

083-6572884

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

6

กุ้งสยาม (สุนันทา)

 

 

8 ส.ค. 62

56

9002001731

นาย ชัยยุทธ ณะแก้ว
(เบญตะวันฟาร์ม)

089-6586378

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

5

สุนันทา 

บลูเจน

 

8 ส.ค. 62

57

9002031275

นาย ประเสริฐ จิตร์ภักดี
(เอสทีฟาร์ม)

081-4791687

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

5

กุ้งสยาม

 

 

8 ส.ค. 62

58

9002026241

นาย ธนายุ จิตรภักดี
(จีเอฟฟาร์ม 1)

061-6964452

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

5

กุ้งสยาม (สุนันทา)

 

 

8 ส.ค. 62

59

9002026226

บริษัท ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จำกัด

063-9256451

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

30

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

8 ส.ค. 62

60

9002031276

นาย ธงชัย แดงเอียด
(โชคชัยฟาร์ม)

098-0797632

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

6

สุนันทา 

ไทยแปซิฟิก

 

8 ส.ค. 62

61

9002026216

นาย ปราโมทย์ รัศมี
(ปราโมทย์ฟาร์ม)

081-3285447

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

10

สุนันทา 

บลูเจน

 

8 ส.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 8

62

2002008299

นางสาวกมลชนก เนตรดี

061-6556166

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

15

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

63

2402247199

นายศุภชัย  ธีระวงศ์ไพศาล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ฟาร์มแปดริ้ว 1

090-9726652

คลองนา

เมือง

ฉะเชิงเทรา

50

กุ้งขาว(แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

64

2402052324

นายสถิตย์ ไม้ดัดพันธ์
บริษัท อีเฟทูราเอสเอ จำกัด
ไบโอไฟว์ ฟาร์ม

092-2730609
095-7430595

หนองจอก

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

20

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

65

2402052264

นายศุภชัย  ธีระวงศ์ไพศาล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ฟาร์มแปดริ้ว 2

089-91966414

ท่าทองหลาง

บางคล้า

ฉะเชิงเทรา

60

กุ้งขาว(แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

66

2402052392

นายพีระศักดิ์  บุญมีโชติ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด

061-5365665

บางตีนเป็ด

เมือง

ฉะเชิงเทรา

80

ไทยยูเนี่ยน

 

 

21 ส.ค. 62

67

2402052202

นายสุขสันติ  ฉันทโชคนิมิตร
กุ้งพันธุ์ทิพย์ 3

089-165028

บางวัว

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

15

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

68

2402052203

นายสุขสันติ  ฉันทโชคนิมิตร
กุ้งพันธุ์ทิพย์

089-165028

บางวัว

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

8

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

69

2002006227

นางสาวนฤมล คิดหาทอง

061-6356166

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

200

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

70

2002008302

นางสาวนฤมล คิดหาทอง

061-6356166

บางพระ

ศรีราชา

ชลบุรี

200

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

71

2002006088

นายภควัฒน์ สังฆวัตร

084-7849944

เสม็ด

เมือง

ชลบุรี

180

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

72

2002006089

นางสาวธนพร นุดสมบัติ

081-7828080

เสม็ด

เมือง

ชลบุรี

240

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

73

2002013330

นางจิราพรรณ อารมณ์รัตน์

089-7438889

เสม็ด

เมือง

ชลบุรี

100

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

74

8302000093

นายธีระยุทธ ถนอมเกียรติ

081-6919351

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

5

C.P.F.

 

 

21 ส.ค. 62

75

8302000849

บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)

095-2712830

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

15

กุ้งขาว
CPF Turbo

 

 

21 ส.ค. 62

76

8302001129

บจก.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)

095-2712830

ราไวย์

เมือง

ภูเก็ต

12

กุ้งขาว
CPF Turbo

 

 

21 ส.ค. 62

77

9002002016

นาย สมคิด แซ่ซิม
(ยูเนี่ยนฟาร์ม)

081-5999534

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

4

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

78

9002001684

นาย สิทธิชัย ลำภูทอง
(สวนสนฟาร์ม)

081-9633263
062-4357097

บ่อดาน

สทิงพระ

สงขลา

3

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

79

9002031301

นาย วัฒนา อนันต์
(วนาพรฟาร์ม)

089-7366409

สนามชัย

สทิงพระ

สงขลา

6

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

80

9002031263

นาย ประภาส สรรพพันธ์
(นาดา แฮชเชอรี่)

098-4230595

บ่อแดง

สทิงพระ

สงขลา

6

กุ้งสยาม

 

 

21 ส.ค. 62

81

9002031297

นางสาว ลั่นทม จำปีพันธุ์
(ตั้งใจฟาร์ม)

095-6979478

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

3

กุ้งสยาม

 

 

21 ส.ค. 62

82

9002026195

นาย สมเกียรติ นพรัตน์
(สมเกียรติฟาร์ม(สนามชัย))

089-8746267

สนามชัย

สทิงพระ

สงขลา

20

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

83

9002001719

นาย สมเกียรติ นพรัตน์
(สมเกียรติฟาร์ม (กระดังงา))

089-8746268

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

10

SIS

 

 

21 ส.ค. 62

84

9002026252

นาย ทรงชัย พานิชชัยพัฒน์
(อมตะฟาร์ม)

091-4699687

จะทิ้งพระ

สทิงพระ

สงขลา

4

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

21 ส.ค. 62

85

9002004742

นาย ประเวช ทิพย์มณเฑียร
(โชคถาวรฟาร์ม)

093-6840458

บ่อดาน

สทิงพระ

สงขลา

3

กุ้งสยาม

 

 

21 ส.ค. 62

86

9002026211

นาย อัครเดช หนูแก้ว
(พูนทรัพย์ฟาร์ม)

098-8964954

บ่อตรุ

ระโนด

สงขลา

10

ซายอควา

 

 

21 ส.ค. 62

87

9002026246

นาย ชณาพงศ์ แซ่อึ่ง
(NK-GROUP)

080-7162621

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

8

เบญจพล

 

 

21 ส.ค. 62

88

9002031292

นางสาว จารุณี สุขแสง
(แลปกุลาฟาร์ม)

084-7348458

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

7

เบญจพล

 

 

21 ส.ค. 62

89

9102000583

นายทอน แจ้งสว่าง
สยามแฮชเชอรี่       

081-5994029

ตันหยงโป

เมือง

สตูล

6

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

21 ส.ค. 62

90

8002085106

นางอุทัยวรรณ  ณรงค์

0857816432

สิชล

สิชล

นครศรีธรรมราช

10

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

21 ส.ค. 62

91

8002080061

นายกิตติ  ภูมิมาศ

0869479550

สิชล

สิชล

นครศรีธรรมราช

6

กุ้งขาวแวนนาไม

 

 

21 ส.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 9

92

7702013018

นายสุธรรมรัช แก้วสังวาส

089-8860023

บ่อนอก

เมือง

ประจวบคีรีขันธ์

200

กุ้งขาว

 

 

28 ส.ค. 62

93

7702013025

นายสุทิน ไทยพริ้ง

098-8451473

กุยเหนือ

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

30

กุ้งขาว

 

 

28 ส.ค. 62

94

7702000447

นายสายชล เพลินจิตต์

082-2541980

กุยเหนือ

กุยบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

30

กุ้งขาว

 

 

28 ส.ค. 62

การอนุมัติรอบที่ 10

95

9002026198

นางสาว กาญจนา คงวัดใหม่
(ทรัพย์ธนูฟาร์ม)

086-4893453

กระดังงา

สทิงพระ

สงขลา

20

กุ้งขาว (แวนนาไม)

 

 

12 ก.ย. 62

96

9002004432

นาง ปวีณา สมพงษ์
(BIO SHRIMP )

086-0553454

สนามชัย

สทิงพระ

สงขลา

20

SIS

 

 

12 ก.ย. 62

การอนุมัติรอบที่ 13

97

7202006726

นางสาวธัญญ์วัสสา เจริญสวรรค์

063-2495598

บางตาเถร

สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี

10

S.I.S.

 

 

15 ต.ค. 62

98

7202005082

นางสาวณัฐชนัญ หงษ์สุนิรันดร

086-3113321

สระยายโสม

อู่ทอง

สุพรรณบุรี

15

S.I.S.

C.P.

 

15 ต.ค. 62

99

7202012829

นายวัยชัย  สุนทรีเกษม

081-9440663

สองพี่น้อง

สองพี่น้อง

สุพรรณบุรี

12

C.P.

 

 

15 ต.ค. 62