สถิติการนำเข้าสินค้าประมง 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ


สถิติการนำเข้าสินค้าประมง ของด่านตรวจประมงลาดกระบัง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564- กุมภาพันธ์ 2565