ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564

คิด...ก่อน...ซื้อ [2021-06-11 ] แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด [2021-06-11 ] ดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ [2021-06-11 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [2021-06-04 ] งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [2021-06-04 ] ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  [2021-06-02 ] ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำฐานเรียนรู้ด้านการประมง [2021-06-02 ] ถ่ายทอดควารู้การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ [2021-06-02 ] ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กล่มทฤษฎีใหม่ [2021-06-02 ] การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2021-05-24 ] #กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน [2021-05-13 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-05 ] งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [2021-05-05 ] การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ประกาศของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) [2021-04-30 ] มอบปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปี 2564 [2021-04-28 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07 ] งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07 ] ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ปี 2564 [2021-04-02 ] ติดตามให้คำแนะนำโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-04-01 ] ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรที่ [2021-03-29 ] อบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-03-25 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด [2021-03-25 ] การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ [2021-03-25 ] ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] อบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] เข้าร่วมตรวจรับรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)  [2021-03-25 ]

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนางสาครโสภา ประมงอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 ให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การผลิตอาหารปั้นก้อน และการสร้างอาหารสมทบ (แหนแดง) เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง พร้อมศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ผู้นำเครือข่าย จำนวน 15 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลากินพืช รายละ 2,000 ตัว โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ณ แปลงผู้นำเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (นายเกียรติชัย เขตประทุม) หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว