กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [2020-08-04 ] งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [2020-08-04 ] การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563 [2020-07-22 ] ขอเชิญร่วมสวมใส่ผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์สิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน [2020-07-16 ] ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [2020-07-14 ] ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง ระดับอาวุโส ว่าง [2020-07-14 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-08 ] งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-08 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2020-06-23 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านประมง [2020-06-22 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] ประชุมและรับฟังความคิดเห็นผู้ทำการประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ [2020-06-22 ] มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-06-19 ] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว [2020-06-04 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-04 ] งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-04 ] ซักซ้อมแนวทางจัดทำหน้งสือราชการ [2020-05-29 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร [2020-05-29 ] ประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานโครงการต่างๆ  [2020-05-29 ] มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษรกรเชิงรุกด้านประมง [2020-05-29 ] MOAC SOCIAL MEDIA ช่องทางการติดตามข่าวสาร กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [2020-05-27 ] ขอร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-16 ] การดำเนินโครางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมประมง [2020-05-12 ] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... [2020-05-10 ]

กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว 

 เผยเเพร่: 2020-05-10  |  อ่าน: 162 ครั้ง

 

กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ในจังหวัดสระแก้ว