"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-02-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ]

"ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม"  

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2560(ฉบับแก้ไข)

มาตรา 36 ผู้ใดจะทำการประมงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

>>>> ผู้ใดทำการประมงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

- มีความผิดดังนี้

1.มาตรา 129 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

2.มาตรา 169 เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เรือประมง หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด และความผิดนั้นเป็นการทำการประมง โดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้านแรงตามมาตรา 114 ให้ริบเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีมีการวางประกันให้ริบเงินประกันแทน

3.มาตรา 166 ผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระทำการดังกล่าวเป็นคนประจำเรือ และศาลเห็นว่าเป็นการกระทำไปตามคำสั่งการของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้