">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย

  • แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย 


         ปัจจุบันประเทศไทยเรามีการตื่นตัวกับมาตรการอนุรักษ์ม้าน้ำมากขึ้นเนื่องจาก ม้าน้ำถูกจัดเป็นสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์และได้รับการขึ้นบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES บัญชี 2 (Appendix II) คือจะได้รับการคุ้มครองในการทำการค้าและต้องอยู่ในความควบคุมหรือจำกัดปริมาณ เพื่อไม่ให้มีผลเสียหายหรือจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์  ม้าน้ำถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าทั้งตากแห้งและมีชีวิต และเพื่อไม่ให้จำนวนทรัพยากรม้าน้ำลดน้อยง กรมประมงจึงได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการจับม้าน้ำในธรรมชาติลง เช่น การประกาศปิดอ่าว และการทำแนวปะการังเทียม  รวมถึงการไม่จับม้าน้ำขนาดต่ำกว่า 10 ซม. มาใช้ประโยชน์ หากม้าน้ำติดอวนหรือลอบชาวประมงแล้วยังมีชีวิตอยู่ให้รีบปล่อยกลับลงทะเลทันที และไม่จับม้าน้ำตัวผู้ที่อุ้มไข่ไว้ที่ถุงหน้าท้อง  เป็นการเปิดโอกาสให้ม้าน้ำได้แร่ขยายพันธุ์ก่อนถูกนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งล่าสุดทางกรมประมงได้จัดโครงการอนุรักษ์ม้าน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อคืนม้าน้ำสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรม้าน้ำในธรรมชาติ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น