แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน?

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน?

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน?  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map  ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน?

  วันที่ 12 มกราคม 2565

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมเรื่องแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน? เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกับติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน

  สำหรับ Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่สำคัญ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี