ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว

[2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน [2022-01-17] พิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.04) [2022-01-17] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-17] แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน? [2022-01-17] กรมประมง… เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-17] งดเผา..วัชพืชริมบ่อ..เป็นอาหารปลาลดควันพิษ [2022-01-13] รณรงค์ " หยุดเผา " ในพื้นที่การเกษตร [2022-01-13] กรมประมง… เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-12] โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว 

 เผยเเพร่: 2022-01-12 |  อ่าน: 79 ครั้ง


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว

9 พฤศจิกายน 2564

นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 พร้อมด้วย

นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เพื่อปรับภูมิทัศน์บ่อเลี้ยงปลาในนาข้าวและนิทรรศการการเลี้ยงปลาในนาข้าว พร้อมนิทรรศการการ ทำปลาส้มจากปลาตะเพียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายนิยม กันตะเขียว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมปรับภูมิทัศน์ดังกล่าว