ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร

[2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน [2022-01-17] พิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.04) [2022-01-17] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-17] แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map แผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map ในส่วนของข้อมูลพื้นที่การเกษตรและพื้นชลประทาน? [2022-01-17] กรมประมง… เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-17] งดเผา..วัชพืชริมบ่อ..เป็นอาหารปลาลดควันพิษ [2022-01-13] รณรงค์ " หยุดเผา " ในพื้นที่การเกษตร [2022-01-13] กรมประมง… เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-12] โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2022-01-12 |  อ่าน: 72 ครั้ง


ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งตรวจสอบความเสียหาย

และตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการช่วยเหลือเกษตรกร

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมาย นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วย นายอติภัทร กลิ่นหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรพื้นที่ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ได้รับเสียหายจากภัยพิบัติและอุทกภัย และตรวจสอบเอกสาร กษ 01 เพื่อใช้ในการยื่นขอความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติและอุทกภัยต่อไป