ปรับขบวนครั้งใหญ่!!! กู้วิกฤต มลพิษทางน้ำ จัดทีมจรยุทธ์ ปูพรมกวาดล้างเพื่อ เป้าหมาย นครนายก เมืองน่าอยู่

การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ] นำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ร่วมงานนิทรรศกาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เนื่องในโอกาสรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  [2021-11-17 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ]

ปรับขบวนครั้งใหญ่!!! กู้วิกฤต มลพิษทางน้ำ จัดทีมจรยุทธ์ ปูพรมกวาดล้างเพื่อ เป้าหมาย นครนายก เมืองน่าอยู่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 85 ครั้ง


ปรับขบวนครั้งใหญ่!!! กู้วิกฤต มลพิษทางน้ำ จัดทีมจรยุทธ์ ปูพรมกวาดล้างเพื่อ เป้าหมาย "นครนายก เมืองน่าอยู่"

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง วางแผนหารือการเก็บข้อมูลบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ทส.1) และ เก็บข้อมูลรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม (ทส.2) ของกรมควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้อำนาจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกำหนดมาตรฐานสำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม (มาตรา 55) และกำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย หรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง (มาตรา 69) โดยแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 69 มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย (มาตรา 70) และมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และจัดทำบันทึกเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (มาตรา 80)

ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจุบันแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 69 มีทั้งหมด 10 ประเภท ซึ่งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็รวมอยู่ในนั้นด้วย สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จึงได้จัดส่ง ทีมจรยุทธ์ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วบริการพื้นที่นครนายก นำโดย นายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายอดิภัทร กลิ่นหวล พนักงานราชการ และ นายสุริยา พิมจินดา พนักงานราชการ ลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อำเภอ ที่มีรายชื่อของเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์พิจารณาของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นในลดและขจัดมลพิษต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ตรวจน้ำ #กรมควบคุมมลพิษ #ทส1 #ทส2 #มลพิษทางน้ำ