การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560 


1.นายวีร์ กี่จนา ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 

2.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

3.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน