การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2561


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2561 


1.นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการ

2.นายวีร์ กี่จนา ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ 

3.นายไกรสร ระศรี ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

4.นางอภิรดี เสือพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน