หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 


 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการให้ความรู้ เสริมสร้าง พัฒนา และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคลากรกระทำผิดวินัย ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรที่กระทำผิดวินัย พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการเสริมสร้าง การรักษาและการคุ้มครองระบบคุณธรรม ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อการรักษาวินัยและระบบคุณธรรม ดำเนินการในการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง และการขอเงินทดแทนบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ให้ความเห็น คำปรึกษา คำแนะนำ และเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง