รวมแบบฟอร์ม

รวมแบบฟอร์ม 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 3,973 ครั้ง


หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว49 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรายงาน
สรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป

 

       หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว309 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางการขอใช้บัญชี
       รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะสังกัดกรมประมง)

 

       หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว42 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ
       สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป