ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือเวียน 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 661 ครั้ง


- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราขการ พ.ศ. 2537 (รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)

-คำสั่งกรมประมง ที่ 780/2556 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศษ(รายละเอียด)
-คำสั่งกรมประมง ที่ 779/2556 เรื่อง เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยุ่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 (รายละเอียด)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำซึ่งครบเกษียณอายุ
ผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 และเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 6
ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (รายละเอียด)
- ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)

- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเกินครึ่งขั้น (รายละเอียด)
- รายชื่อลูกจ้างประจำผู้อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 ครั้งที่ 2
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (รายละเอียด)
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(รายละเอียด)

- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 22 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ(รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 36 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 44 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
- หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 46 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างฯ (รายละเอียด)